VAIKŲ AIKŠTELIŲ KONTROLĖ - PLAČIAU...

Kokioms aikštelėms reikalinga metinė kontrolė?

Žemiau nurodytos aikštelės ir joms taikomų standartų bei teisės aktų reikalavimai dėl privalomos kontrolės ir inspekcijos 

Lauko vaikų žaidimo aikštelės (outdoor palyground)

LST EN 1176-7 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas";

 • įprastinė apžiūriamoji kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • funkcinė kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • pagrindinė metinė kontrolė (kartą per metus)

HN 131:2015 §48. "Žaidimų aikštelių (patalpų) techninė priežiūra ir kontrolė turi būti atliekamos laikantis Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimų".

Vaikų žaidimo patalpos (indoor playground)

LST EN 1176-7 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas";

 • įprastinė apžiūriamoji kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • funkcinė kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • pagrindinė metinė kontrolė (kartą per metus)

HN 131:2015 §48. "Žaidimų aikštelių (patalpų) techninė priežiūra ir kontrolė turi būti atliekamos laikantis Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimų".

Lauko treniruokliai (outdoor fitness equipment)

LST EN 16630:2015 "Stacionarioji kūno rengybos lauko įranga. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai"; § 9.4 "Inspekcija ir aptarnavimas":

 • įprastinė apžiūriamoji kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • funkcinė kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • pagrindinė metinė kontrolė (kartą per metus)

Stake parkai (roller sport equipment)

LST EN 14974:2006+A1 "Riedučių sporto įrangos naudotojų reikmenys. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai"; § 8.3 "Inspekcija ir aptarnavimas". Inspekcijos ir aptarnavimo laikotarpis nustatomas pagal įrangos gamintojo rekomendacijas".

 • įprastinė apžiūriamoji kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • funkcinė kontrolė (pagal kontrolės planą)
 • pagrindinė metinė kontrolė (pagal kontrolės planą)

Kas, kada ir kodėl privalo atlikti aikštelės vertinimą ir kontrolę?

2016 m. lapkričio 20 dieną įsigaliojo 2015 m. spalio 30 d. Nr. V-1208 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 131:2015 "VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI". 

{1} Ši Lietuvos higienos norma nustato pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių (toliau - žaidimų aikštelės) ir vaikų žaidimų patalpų (toliau - žaidimų patalpos) įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus.

{9.6} Viešoji vieta - aikštė, parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio namo kiemas, valstybės ir savivaldybių institucijos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, poilsio ir pramogų organizavimo ir kitas paslaugas teikianti įstaiga, taip pat teritorija, statinys ar patalpa, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis;

{2},{3} Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant žaidimų aikšteles ir patalpas. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, įrengiantiems žaidimų aikšteles ir patalpas, atliekantiems jų pagrindinę metinę kontrolę, žaidimų aikštelių ir patalpų savininkams, eksploatuotojams, pagal kompetenciją kontroliuojančioms institucijoms.

[17].[23] Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės (patalpos) įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų, šios higienos normos 16 punkte nurodytų, standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

[16],[22] Žaidimų aikštelių ir patalpų danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1176:2008 (įskaitant visas dalis) ir LST EN 1177:2008  ar tapačių standartų reikalavimus.

[48] Žaidimų aikštelių (patalpų) techninė priežiūra ir kontrolė turi būti atliekamos laikantis Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimų. Žaidimų aikštelių ir patalpų įrangos pagrindinė metinė kontrolė turi būti atlikta įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, ir turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

ST EN 1176-7 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas";

[49]. Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Turite daugiau klausimų? Prašome skambinti tel: 8 685 78999

Kada atlikti aikštelės vertinimą?

REKOMENDUOJAMA ATLIKTI:

 • projekto vertinimą iki aikštelės įrengimo pradžios
 • aikštelės vertinimą įrengimo metu iki eksploatacijos
 • aikštelės vertinimą dėl nusidevėjimo po 5 metų
 • aikštelės vertinimą dėl renovacijos ar pakeitimų

PRIVALOMA ATLIKTI:

 • aikštelės vertinimą po įrengimo iki eksploatacijos
 • aikštelės metinę kontrolę kartą per metus
 • aikštelės periodinę kontrolę kartą per 1-7 dienas
 • aikštelės funkcinę kontrolę kartą per 1-3 mėnesius
 • aikštelės vertinimą po renovacijos ar pakeitimų iki eksploatacijos pradžios


Kas yra metinė kontrolė?

Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų kontrolė - akredituotos įstaigos vieną kartą per metus atliekamas vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų patikrinimas bendrąjam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti.  

Kas, kada ir kaip tikrinama?

Jeigu aikštelė tikrinama pirmą kartą, pirmiausia tikrinami aikštelės dokumentai:

aikštelės techninai dokumentai: aikštelės projektas, įrangos sertifikatai, įrengimo instrukcija, remonto ir priežiūros instrukcijos

aikštelės valdymo dokumentai: aikštelės kontrolės planas, periodinės ir funkcinės kontrolės žurnalai, metinės kontrolės žurnalas, nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas, įrangos remonto ir pakeitimų registracijos žurnalas

Patikrinus dokumentus, inspektorius nustato ar aikštelė įrengta pagal projektą, ar įranga sumontuota pagal gamintojo instrukcijas, vertina aikštelės aplinką ir nustato aplinkos rizikas:

Aikštelės prieigos. Nustatoma ar šalia aikštelės nėra pavojingų objektų (automobilių aikštelės, elektros įrenginiai ir t.t.), ar aikštelė yra aptverta, ar tvora ir varteliai saugus ir t.t.

Aikštelės ženklinimas. Inspektorius tikrina ar yra nurodyta privaloma informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

Aplinkos rizika. Inspektorius nustato ir įvertina ar tinkamai įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, ar aikštelėje nėra netikėtų kliūčių ir pavojingų elementų, nustato ar išlaikytos saugumo ir laisvo judėjimo zonos tarp įrangos elementų, tarp papildomų aikštelės elementų  ir t.t. 

Atlikus aplinkos vertinimą, inspektorius vertina įrangos ir dangos atitikti LR standartų reikalavimams.

Įrangos ženklinimas. Inspektorius tikrina ar yra kiekvienos aikštelės įrangos ženklinimas ir ar ženklinimas atitinka galiojančius standartų reikalavimus.

Įrangos atitiktis. Inspektorius nustato, ar įrangos pamatai ir atraminės konstrukcijos įrengti tinkamai, ar yra pamatų ženklinimas, ar įrangos elementai tinkamai įrengti ir pritvirtinti, ar nėra pavojingų tarpų ir t.t.  

Dangos atitiktis. Inspektorius nustato, ar kiekvienos konkrečios įrangos danga atitinka šios įrangos laisvo kritimo aukščio reikalavimus, ar dangos storis ir kokybė tinkama, ar dangos plotis ir ilgis atitinka saugumo zonos ir kritimo zonų reikalavimus.

Rizikos vertinimas. Jeigu įrangos ir dangos atitikties vertinimo metu nustatomi neatitikimai standartų reikalavimams, tai dar nereiškia, kad įranga ar aikštelė yra netinkami naudojimui ir turi būti išmontuoti. Vadovaujantis rizikos vertinimo metodika, inspektorius nustato ir įvertina, kiek nustatyta neatitiktis gali būti pavojinga vaikų sveikatai. Pavyzdžiui, supynių minimalus atstumas nuo dangos iki sedynės turi būti mažiausiai 35 cm. Inspekcijos metu nustatyta, kad atstumas yra 30 cm. Įvertinus tai, kad dažniausia po sūpynių sėdynėmis dėl kojų atsispirimo atsiranda duobė, inspektorius vertina, kad sūpynės yra tinkamos naudojimui. Tačiau, jeigu atstumas yra idealus, bet sūpynių sėdynės yra kietos arba sėdynės pakabintos ant kietų vamzdžių, o ne ant grandinių, inspektorius nedelsiant vertina sūpynes kaip labai pavojingas, ir įrašo pastabą dėl sūpynių išmontavimo ar sėdynių keitimo į kontrolės protokolą. 

Metinės kontrolės metu nustatomi visi aikštelės ir įrangos gedimai, nusidėvėjimo vietos ir galimai pavojingi sveikatai įrangos trūkumai. Po patikros, aikštelės valdytojui išduodamas kontrolės protokolas, kuriame nurodyti visi trūkumai kuriuos privalu pašalinti. Atvykus antrą kartą, inspektoriai tikriną ar visi nurodyti trūkumai pašalinti. Jeigu kontrolės metu inspektoriai patvirtina, kad visi trūkumai pašalinti, inspektorius išduoda aikštelės valdytojui metinės kontrolės protokolą su teigiamu vertinimu ir saugios aikštelės pažymėjimą. Pažymėjimas galioja vienerius metus iki sekančios metinės kontrolės. Aikštelės savininkams ir/ar valdytojams draudžiama naudoti aikštelės įrangą be saugios aikštelės pažymėjimo.