Kontrolės įstaigos UAB Inspectum kokybės politika

INSPECTUM - tai viena pirmųjų Lietuvoje kontrolės įstaigų, visapusiškai nagrinėjanti įrangos ir aplinkos saugumo klausimus privačiose ir visuomeninėse vaikų žaidimo, sporto ir laisvalaikio erdvėse. Mes kuriame kokybišką ir naują požiūrį į vaikų saugumą. Mes siekiame, kad visos Lietuvos vaikų žaidimo ir laisvalaikio aikštelės būtu įdomios, lavinančios, įkvepiančios ir visų pirma - saugios. Mes tikime, kad mūsų požiūris bus artimas visiems vaikų pramogų rinkos dalyviams - nuo gamintojų ir platintojų iki žaidimo aikštelių savininkų ir valdytojų.

Tikslas

Svarbiausia - užtikrinti vaiko saugumą žaidžiant ir pramogaujant vaikų žaidimų aikštelėse, patalpose, sporto ir laisvalaikio aikštelėse.

Vizija

Technologiškai pažangi, ambicinga, moderni, maksimaliai kompetentinga, patikima ir atsakinga Lietuvos kontrolės įstaiga, gerai žinoma ir pripažinta Europos rinkoje. 

Misija 

Teikti aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus atitinkančias kontrolės ir mokymo paslaugas, kurti ilgalaikius ryšius su klientais ir partneriais.

Vertybės

Skaidrumas. Siekiame dirbti atvirai, aiškiai, sąžiningai ir skaidriai.

Kompetencija. Siekiame būti atviri žinioms, įgūdžiams ir naujovėms. Siekiame abipusiai naudingo bendradarbiavimo su Europos ir tarptautinėmis organizacijomis, ieškodami galimybės išplėsti darbuotojų ir vadovybės kompetenciją, įgyti naujos patirties ir žinių, sudaryti galimybę kvalifikacijos kėlimui ir teikiamų paslaugų kokybės tobulinimui, dalyvauti techninės patirties mainuose su kitomis pripažintomis kontrolės įstaigomis. Atsakingai laikomės aukščiausių profesionalumo standartų, dalinamės žiniomis ir patirtimi su visuomene, kolegomis ir socialiniais partneriais.

Atsakomybė. Esame visapusiškai atsakingi už savo veiksmus. Atliekant kontrolės ir mokymo veiklą, valdome interesų konfliktus ir užtikriname veiklos objektyvumą. Visi darbuotojai, vykdydami kokybės politiką, taiko kokybės vadybos sistemos nustatytas procedūras, valdo rizikas, užtikrina nešališkumą, konfidencialumą ir objektyvumą. Vadovybė užtikrina, kad:

Kokybės politikos tikslai:

  • užtikrinti vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO/IEC 17020:2012 "Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai", standarto ir teisės aktų reikalavimus, funkcionavimą ir nuolatinį jos rezultatyvumo gerinimą;
  • laikytis Lietuvos, Europos ir tarptautinių asociacijų ir kitų organizacijų, kurioms priklauso įmonė, kokybės standartų ir etikos kodeksų;
  • nuolatos peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką bei keliamus kokybės tikslus, kad įmonės siekiai atitiktų vartotojų interesus, verslo poreikius, kad kokybės politika ir tikslai būtų pripažinti ir įgyvendinti visais įmonės lygmenimis;
  • suteikti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir užtikrinti gerą profesinę praktiką, rūpintis darbuotojų kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu;
  • skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir iniciatyvą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų ir didesnio profesionalumo;
  • užtikrinti, kad darbuotojams įmonės kokybės politika būtu žinoma, suprantama ir įgyvendinama; 
  • užtikrinti įmonės veiklos skaidrumą, nešališkumą ir sąžiningumą

Aukščiausios vadovybės įsipareigojimas 

Aš, Sergej Kazunko, UAB "Inspectum" l.e.p. direktorus esu atsakingas už veiklos nešališkumą ir užtikrinu, jog joks komercinis, finansinis ar kitoks spaudimas iš mano pusės nepakenks įstaigos nešališkumui. Suprantu nešališkumo svarbą kontrolės įstaigos "Inspectum" veikloje, įsipareigoju nedelsiant imtis rizikų, kurios gali kelti grėsmę kontrolės įstaigai ir jos nešališkumui, valdymo.