Standartinė kontrolės procedūra

SKP2-V4-2018 VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRANGOS IR DANGOS KONTROLĖ     (Metodinė instrukcija) 

1 DALIS. Bendroji dalis 

1. Taikymo sritis.

Ši metodinė instrukcija taikoma vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolei.

2. Nuorodos

2.1. HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

2.2. Standartai galiojantys iki 2018 spalio 31d.

2.2.1. LST EN 1176-1:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.2.3. LST EN 1176-2:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.2.4. LST EN 1176-3:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.2.5. LST EN 1176-4:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Kabamųjų lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.2.6 LST EN 1176-6:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.2.7. LST EN 1177:2008 Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas.

2.3. Kiti galiojantys standartai:

2.3.1. LST EN 1176-11:2014 Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinių tinklų papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.3.2. LST EN 1176-1:2018 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.3.3. LST EN 1176-2:2018 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.3.4. LST EN 1176-3:2018 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.

2.3.5. LST EN 1176‐4:2017+AC2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai"

2.3.6. LST EN1176‐5:2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai"

2.3.7. LST EN 1176‐6:2017+AC2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai".

2.2.8. LST EN 1176-7:2020 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, priežiūros ir eksploatavimo nurodymai".

2.3.9. LST EN 1177:2018 Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti.

2.4 Papildomi dokumentai.

2.4.1. Technical report CEN/TR 16396:2012 Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176:2008 and its parts

2.4.2. Technical report CEN/TR 16467:2013 Playground equipment accessible for all children

2.4.3. Technical report CEN/TR 16598:2014 Collection of rationales for EN 1176 - Requirements

2.4.4. Technical report CEN/TR 16879:2016 Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation

2.4.5. 2019-10-23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartis ir susitarimo protokolai, kaip priedai prie šios sutarties


3. Terminai ir apibrėžtys.

3.1. Kontrolės įstaiga - UAB Inspectum

3.2. SKP - standartinė kontrolės procedūra.

3.3. MI - metodinė instrukcija.

3.4. Vaikų žaidimų aikštelė - vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė, kurioje įrengta žemiau p.3.5 nurodyta įranga;

3.5. Įranga - vaikų žaidimų aikštelės įranga. Vaikų žaidimų aikštelės įranga - įranga, kurios komponentai ir konstrukcijos elementai skirti vaikams žaisti lauke ar patalpoje, individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti. Prie vaikų žaidimų aikštelės ir vaikų žaidimų patalpų įrangos nepriskiriami žaislai, apibrėžti Žaislų saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 "Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo";

3.6. Tikrinimas - kontrolė siekiant užtikrinti nuolatinį saugų žaidimų aikštelės naudojimą.

3.7. Viešoji vieta - aikštė, parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio namo kiemas, valstybės ir savivaldybių institucijos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, poilsio ir pramogų organizavimo ir kitas paslaugas teikianti įstaiga, taip pat teritorija, statinys ar patalpa, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis;

3.8. Higienos norma - HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Kiti šioje metodinėje instrukcijoje vartojami terminai ir apibrėžtys pateikti higienos normoje HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" ir standarte LST EN 1176-1:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai" ir standarte LST EN 1176-1:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai".

3.9 Rizikos vertinimas - bendrasis procesas, kuris apima rizikos analizę bei rizikos įvertinimą ir yra rizikos valdymo proceso dalis


4. Bendrosios nuostatos.

4.1. Ši procedūra nustato žaidimų aikštelių ir žaidimų patalpų įrangos ir (arba) dangos kontrolės tvarką.

4.2. Įrangos ir dangos, įrengtos vaikų žaidimų aikštelėje iki 2018 spalio 31 dienos, kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis šia MI, 2.1, 2.2 ir 2.3.1 skyriuje nurodytais norminiais dokumentais.

4.3. Įrangos ir dangos, įrengtos vaikų žaidimų aikštelėje vėliau kaip 2018 spalio 31 dieną, kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis šia MI, 2.1, 2.3, 2.4 skyriuje nurodytais norminiais dokumentais.

4.3. Kontrolės metu atliekami tikrinimai ir bandymai neturi būti griežtesni nei tie, kurie nustatyti įrangos gamintojo.

4.5. Kontrolės metu tikrinami tik įrangos ir dangos dokumentai, įranga ir danga, kaip nurodyta Higienos normos HN131:2015 p.17 ir p.48.

4.6. Inspektorius, atlikdamas kontrolę, papildomai vadovaujasi Kontrolės įstaigos UAB Inspectum "Darbų saugos ir sveikatos instrukcija kontrolės atlikimo vietoje" Nr.3. 


5. Kontrolė.

- pirminė kontrolė;

- pagrindinė metinė kontrolė;

- eksploatacinė kontrolė;

Pirminė kontrolė: įrengtos vaikų žaidimų aikštelės vertinimas po naujos įrangos ir (arba) dangos sumontavimo (įrengimo) prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę;

Pagrindinė metinė kontrolė: įrengtos vaikų žaidimų aikštelės atitikties vertinimas, atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių;

Eksploatacinė kontrolė:

- įrengtos vaikų žaidimų aikštelės vertinimas dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo (arba dėl vartotojų skundo);

- įrengtos vaikų žaidimų aikštelės vertinimas po renovacijos (remonto) iki eksploatacijos pradžios

- kitais atvejais, kai vaikų žaidimų aikštelės savininkas (valdytojas) kreipiasi dėl neeilinės kontrolės atlikimo.

5.1. Pirminė kontrolė

5.1.1. Pirminė kontrolė atliekama po įrangos ir (arba) dangos sumontavimo, siekiant nustatyti, ar įranga ir (arba) danga atitinka 2 sk. nurodytų teisės aktų ir standartų reikalavimus prieš pradedant ją naudoti.

5.1.2. Pirminės kontrolės metu atliekamos šios procedūros:

- dokumentų tikrinimas (žr. p. 6.1);

- įrangos atitikties vertinimas (žr. p.6.2);

- dangos atitikties vertinimas (žr. p.6.2);

- kontrolės dokumentų pildymas (žr. p.6.3).

5.2. Pagrindinė metinė kontrolė

5.2.1. Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių ir/arba vaikų žaidimų patalpų kontrolė - vieną kartą per metus atliekamas vaikų žaidimų aikštelių ir/arba vaikų žaidimų patalpų patikrinimas bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti bei siekiant nustatyti ar įrangos ir dangos būklė atitinka 2 sk. nurodytų teisės aktų ir standartų reikalavimus.

5.2.2. Pagrindinės metinės kontrolės metu atliekamos šios procedūros:

- dokumentų tikrinimas (žr. p. 6.1);

- įrangos atitikties vertinimas (žr. p.6.2);

- dangos atitikties pagal (žr. p.6.2);

- kontrolės dokumentų pildymas (žr. p.6.3).

5.3. Eksploatacinė kontrolė

5.3.1. Eksploatacinė vaikų žaidimų aikštelės ir (arba) vaikų žaidimų patalpos kontrolė atliekama po nelaimingų atsitikimų, rekonstrukcijų, trūkumų šalinimo ir kitais atvejais, kai Užsakovas kreipiasi dėl neeilinės kontrolės žaidimų aikštelės ar žaidimų patalpų naudojimo metu.

5.3.2. Eksploatacinės kontrolės metu, kur tinka, atliekamos 6 sk. nurodytos procedūros.


6. Kontrolės procedūrų aprašymas.

Šiame skyriuje aprašomos kontrolės procedūros, kurios turi būti taikomos, atliekant vaikų žaidimų įrangos ir (arba) dangos kontrolę.

6.1. Įrangos ir (arba) dangos dokumentų tikrinimas.

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės arba žaidimų patalpos pirminę kontrolę, Inspektorius turi susipažinti bei išanalizuoti įrangos ir (arba) dangos dokumentus:

6.1.1. Įrangos atitikties dokumentai - žaidimų įrangos atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, liudijanti kiekvienos įrangos atitiktį jai taikomų, 2 skyriuje nurodytų standartų reikalavimams;

Žaidimų įrangos atitikties dokumente turi būti nurodyta bent ši informacija, atitinkanti LST EN1176-1, p.7.1. įrangos identifikavimo informacija:

a) gamintojo arba įgaliotojo tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) įrangos nuoroda (pvz. įrangos numeris arba pavadinimas)

c) pagaminimo metai;

d) šio Europos standarto žymenį ir datą, t.y. EN 1176‐1:2017.

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės arba žaidimų patalpos pirminę kontrolę, Inspektorius turi patikrinti, ar yra žaidimų įrangos ženklinimas. Inspektorius turi patikrinti, ar įrangos identifikavimo informacija atitikties dokumentuose sutampa su ženklinimo informacija.

Jeigu įrangos ženklinimo ir atitikties dokumentuose nurodyta įrangos identifikavimo informacija nesutampa arba yra nurodyta netiksliai arba nekorektiškai, kontrolės ataskaitos išvadoje Inspektorius turi nurodyti, kad žaidimų įranga neatitinka LST EN1176-1, p.7.1 ir (arba) HN131:2015 p.16 reikalavimų.

6.1.2. Sintetinės dangos atitikties dokumentai - sintetinės atsitrenkimą švelninančios dangos atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, liudijanti dangos atitiktį jai taikomų, 2 skyriuje nurodytų standartų reikalavimams;

Dangos atitikties dokumente turi būti nurodyta bent ši identifikavimo informacija:

a) gamintojo arba įgaliotojo tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) dangos storis ir laisvojo kritimo aukštis, atitinkantis HIC 1000 vertę;

c) dangos pagaminimo metai;

d) Europos standarto žymena ir data, t. y. EN 1177:2017.

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės arba žaidimų patalpos pirminę kontrolę, Inspektorius turi išmatuoti sintetinės dangos storį ir išmatuoti įrangos didžiausią laisvojo kritimo aukštį. Atlikus matavimus, Inspektorius turi paliginti, ar išmatuotas dangos storis atitinka įrangos laisvojo kritimo aukštį (pagal HIC 1000 vertę).

Jeigu išmatuotas dangos storis neatitinka dangos atitikties dokumentuose nurodytą laisvojo kritimo aukštį, kontrolės ataskaitos išvadoje Inspektorius turi nurodyti, kad atsitrenkimą švelninanti danga neatitinka LST EN1176-1, p. 4.2.8.5.2 reikalavimus.

6.1.3. Natūraliųjų biriųjų medžiagų (pvz. smėlis, žvyras ir t.t.) dangos atitikties dokumentai:

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės, kurioje įrengta natūraliųjų biriųjų medžiagų danga, kontrolę, Inspektorius turi nustatyti, ar dangos medžiaga, jos frakcija ir dangos storis atitinka LST EN 1176-1:2018 p.4.2.8.5.2, lentelė 4 reikalavimus.

Lentelėje 4 nurodoma, kad dalelių dydis turi būti: Žievė (dydis 20-80mm), Medžio drožlės (dydis 5-30mm), Smėlis arba žvyras (dydis 0,25-8mm).

Inspektorius neatlieka biriųjų dangos medžiagų dalelių matavimų, tačiau gali nustatyti dangos atitiktį ir nereikalaujant atitikties dokumentų. Sprendimą dėl dangos atitikties Inspektorius priima savarankiškai, vadovaujantis patirtimi ir žiniomis apie dangos atsitrenkimą švelninančias savybės.

Jeigu Inspektoriui nepakanka patirties ir (arba) duomenų priimti sprendimo dėl dangos tinkamumo, Inspektorius gali pareikalauti iš kontrolės užsakovo dangos atitiktį patvirtinančius dokumentus arba gali reikalauti atlikti dangos bandymus atsitrenkimą švelninančioms savybėms nustatyti, kaip numatyta LST EN1177 bandymo procedūroje.

6.1.4. Kiti dokumentai:

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės ir/arba žaidimų patalpos kontrolę, Inspektorius gali netikrinti žemiau nurodytų dokumentų arba gali tikrinti bet kurį iš šių dokumentų pasirinktinai, pilna apimtimi ar tik iš dalies, priklausomai nuo poreikio, kad kokybiškai atlikti kontrolę (pvz., Inspektorius gali pasirinkti tik įrengimo instrukciją, patikrinti tik šio dokumento dalį, kad patikrinti, ar įrangos pamatai yra įrengti pagal instrukciją):

− žaidimo įrangos ir (arba) dangos įrengimo instrukcija;

− žaidimo įrangos ir (arba) dangos naudojimo instrukcija;

− žaidimo įrangos ir (arba) dangos techninės priežiūros dokumentai.

6.2. Įrangos ir dangos vertinimas ir bandymai.

6.2.1. Įrangos ir dangos vertinimas (apžiūra ir bandymai) atliekamas, siekiant nustatyti įrangos, pamatų ir dangos techninę būklę ir rizikos lygį. Atliekant vertinimą, Inspektorius vadovaujasi Higienos norma, įrangos ir (arba) dangos gamintojo dokumentais, 2 skyriuje nurodytais standartais ir šia procedūra.

6.2.2. Pirminės kontrolės metu Inspektorius, atlikdamas įrangos ir (arba) dangos vertinimą, patikrina:

- ar sumontuota visa numatyta žaidimų įranga (jeigu reikia);

- ar sumontuota žaidimų įranga atitinka vartotojų amžiaus grupės reikalavimus (jeigu reikia);

- ar įrangos ir dangos įrengimas atitinka įrangos atitikties dokumentus (jeigu reikia);

- ar įranga ir danga yra sumontuota pagal gamintojų instrukcijas (jeigu reikia);

- ar įranga ir danga atitinka 2 skyriuje nurodytų standartų reikalavimus.

Pirminės kontrolės metu rizikos vertinimo metodika, aprašyta šios procedūros 8 skyriuje, netaikoma, išskyrus atvejus, aprašytus šios procedūros p.8.2.

6.2.3. Pagrindinės metinės kontrolės metu, Inspektorius, atlikdamas įrangos apžiūrą ir bandymus, papildomai turi atsižvelgti į įrangos atliktus remontus, pakeitimus ir ankstesnės kontrolės metu nustatytus trūkumus.

Pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu Inspektorius, atlikdamas įrangos ir (arba) dangos vertinimą, turi taip pat įvertinti įrangos ir dangos nusidėvėjimą ir jo poveikį įrangos saugai. Išsamesnis atliekamų kontrolės procedūrų aprašymas pateiktas lentelėje 1 žemiau.

Pastabos

 • [1] Kontrolės įstaiga vaikų žaidimų aikštelių priežiūros įrašų, numatytų standarte LST EN 1176-7, tikrinimo neatlieka; 
 • [2] Stabilumo tikriniams atliekamas tik "rankiniu" būdu (Inspektorius įrangą ar įrangos dalį judina rankomis, stumia ar kitaip paveikia savo kūnu, rankomis ar kojomis). Susidėvėjimas ir nestabilumas nustatomas tik apžiūrint išoriškai, neardant ar išmontuojant, nenaudojant įrankių ar specialios įrangos, neatliekant jokių kasimo darbų. Puvimas ir korozija tikrinami tik plaktuku ir (arba) plieniniu strypu. Medienos suirimo ar puvimo nustatymas naudojant specialią įrangą neatliekamas.
 • [3] Atsitrenkimą švelninančios dangos saugos lygis nustatomas tik matuojant dangos storį ir atliekant dangos apžiūrą. Atsitrenkimą švelninančios dangos bandymai pagal LST EN 1177 reikalavimus neatliekami. Biriųjų medžiagų dalelių (frakcijos) matavimai neatliekami. Išsamiau žr. 6.2.6. "Sintetinės dangos atitikties vertinimas" ir 6.2.7 "Biriųjų natūraliųjų medžiagų dangos atitikties vertinimas".
 • [4] Atitikties vertinimas atliekamas tik atliekant bandymus su bandikliais (žr. išsamiau p. 6.2.5.), atliekant matavimus ir bandymus tik "rankiniais" būdais, neišmontuojant, neišardant ir nenaudojant įrankių ar specialios įrangos. Įrangos apkrovos bandymai ar paviršių atsitrenkimo švelninančių savybių patikrinimo bandymai (pvz. sūpuoklių ar karuselių guminių sėdinių) bandymai neatliekami.
 • [5] Savininkas (operatorius) turėtų naudoti gamintojo rekomenduojamas dalys arba lygiavertes dalys. Inspektorius netikrina ar tokios dalys buvo naudojamos ir neatlieka vėlesnių galimų kokybės ar eksploatavimo savybių pokyčių vertinimo.
 • [6] Aiškiai matomi stiklo pluoštai bus pažymėti kontrolės ataskaitoje. Savininkas (operatorius) yra atsakingas už remontą ar pakeitimą
 • [7] Atliekant pamatų ir pagrindinio lygio žymos tikrinimą, Ekspertas netikrina visų įrangos pamatų įrengimo vietų. Ekspertas gali pasirinkti vieną arba daugiau pamatų įrengimo vietų savo nuožiūrą. Jeigu virš pamatų yra įrengta sintetinė danga, arba pamatai yra įrengti po įranga (pvz., pamatai po karuselėmis) - pamatų tikrinimas neatliekamas. Jeigu pamatai įrengti kietoje dangoje (pvz. betonas, asfaltas ir t.t.) arba kitoje dangoje (pvz. žemė, velėna ir t.t) - pamatų įrengimas tikrinamas tik apžiūrint išoriškai, neardant ir neišmontuojant, nenaudojant įrankių ar specialios įrangos, neatliekant jokių kasimo darbų. Pamatų tikrinimas atliekamas nustatant, ar pamatai neišlenda virš dangos, ar nėra susidūrimo su pamatais rizikos. Jeigu pamatai įrengti biriųjų medžiagų (pvz., smėlis, žvirgždas ir t.t.) dangoje, Ekspertas turi nukasti viršutinį dangos sluoksnį ir patikrinti, ar pamatai neišlenda aukščiau kaip 20cm, matuojant nuo dangos paviršiaus žemyn.
 • [8] Atliekant vaikų žaidimų aikštelių papildomos ir pagalbinės įrangos ( t.y. smėlio dėžės, suoliukai, šiukšliadėžės, pavėsinės, nameliai, fontanai, tvoros ir t.t) tikrinimą taikoma tik rizikos vertinimo metodika (žr. išsamiau 6.3 "Rizikos vertinimo metodika"), atsižvelgiant į standarto LST EN 1176 saugos reikalavimus. Nustatyti kontrolės metų papildomos ir pagalbinės įrangos trūkumai, defektai ir neatitiktys kontrolės ataskaitoje įrašomos kaip papildomos pastabos, nurodant rizikos lygį ir standarto saugos reikalavimus.
 • [9] Kontrolės įtaiga neatlieka šių bandymų ir kontrolės procedūrų;
 • a) LST EN 1176-1 A priedas (norminis): nuo A.1.1 iki A.3.5 įskaitant
 • b) LST EN 1176-1 B priedas (norminis): nuo B.1 iki B.6 įskaitant
 • c) LST EN1176-1 C priedas (norminis): nuo C.1 iki C.3.3 įskaitant
 • d) LST EN1176-1 D priedas: D.6
 • e) LST EN1176-2 B priedas: nuo B.1 iki B.5 įskaitant
 • g) LST EN1176-2 C priedas: nuo C.1 iki C.2 įskaitant
 • h) LST EN1176-4 A priedas: nuo A.1 iki A.3 įskaitant
 • i) LST EN1176-4 B priedas: nuo B.1 iki B.3 įskaitant
 • k) k) LST EN 1176-5:2019 A priedas: nuo A.1 iki A.2 įskaitant. Taip pat neatlieka bandymų ir atitikties vertinimo pagal šių punktų reikalavimus:

  p. 4.4. "Įkliuvimas" (aprangos ir (arba) plaukų įkliuvimas pagal EN 1176‐1:2017, 4.2.7.3);

  p. 4.6 "Leistina apkrova ir stabilumas";

  p. 5.1. "Neplatforminė karuselė su sėdynėmis (A tipas) (bandymai pagal EN 1176‐2:2017 B priedą);

 • l) LST EN1176-6 B priedas: nuo B.1 iki B.3 įskaitant (Sėdynės arba stovėjimo pagrindo polinkio ir tarpo iki žemės nustatymas).
 • m) LST EN1176-6 C priedas: nuo C.1 iki C.3 įskaitant (Žnybimo ir traiškymo vietų nebuvimo nustatymas).
 • n) LST EN1176-6 D priedas: nuo D.1 iki D.3 įskaitant (Šoninio stabilumo nustatymas)

6.2.4. Pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu Inspektorius, atlikdamas įrangos vertinimą, jeigu reikia, vadovaujasi rizikos vertinimo metodika, aprašyta šios procedūros 8 skyriuje. Eksploatacinės kontrolės procedūra sutampa su pagrindinės metinės kontrolės procedūra.

6.2.5. Kontrolės metu Inspektorius, atlikdamas įrangos bandymus, naudojasi matavimo įrenginiais ir bandikliais (išsamiau žr. p.7). Visi matavimo įrenginiai ir bandikliai turi būti patikrinti ir kalibruoti (kontrolės metu kalibravimo liudijimai turi būti galiojantys). Jeigu dėl objektyvių priežasčių, vienas ar keli matavimo įrenginiai yra nekalibruoti (t.y. kalibravimo liudijimo galiojimas yra pasibaigęs kontrolės dienai), Inspektorius gali atlikti kontrolę tik tuo atveju, jeigu nekalibruoti matavimo įrenginiai yra netaikomi numatytoje kontrolės procedūroje. Jeigu kontrolės procedūroje yra numatytas matavimo įrenginio (kuris kontrolės metu yra nekalibruotas) naudojimas, Inspektorius turi atsisakyti atlikti kontrolę.

6.2.6. Kontrolės metų Inspektorius, atlikdamas dangos vertinimą, naudojasi kastuvu (biriųjų medžiagų dangos nukasimui) ir matavimo įrenginiais MP4 arba MP7.

6.2.7. Biriųjų medžiagų dangos atitikties vertinimas.

Prie birių medžiagų dangų priskiriamos šios gamtinės kilmės medžiagos: smėlis, smulkus žvyras, smulki skalda, medžių žievė, medžių skiedros. Birių medžiagų frakcijos (dalelių išmatavimai) atitiktis nustatoma pagal standarto LST EN1176-1:2018 p.4.2.8.5.2 lentelė 4 reikalavimus. Atliekant biriųjų medžiagų dangos storio matavimus, pasirenkant atsitiktinai mažiausiai dvi vietas, Inspektorius turi nukasti biriųjų medžiagų sluoksnį iki dangos pagrindo ir išmatuoti dangos storį.

Inspektorius neatlieka biriųjų dangos medžiagų dalelių matavimų. Sprendimą dėl dangos atitikties Inspektorius priima savarankiškai, vadovaujantis patirtimi ir žiniomis apie dangos atsitrenkimą švelninančias savybės. Jeigu Inspektoriui nepakanka patirties ir (arba) duomenų priimti sprendimo dėl dangos tinkamumo, Inspektorius gali pareikalauti iš kontrolės užsakovo dangos atitiktį patvirtinančius dokumentus arba gali reikalauti atlikti dangos bandymus atsitrenkimą švelninančioms savybėms nustatyti, kaip numatyta LST EN1177 bandymo procedūroje.

6.2.8. Sintetinės dangos atitikties vertinimas.

Kontrolės įstaiga sintetinės dangos bandymus pagal standarto LST EN 1177 reikalavimus neatlieka. Prieš atliekant sintetinės dangos vertinimą įrengimo vietoje, Inspektorius turi išsiakinti (pvz. peržiūrėti dangos įsigijimo ir (arba) įrengimo dokumentus) prieš kiek laiko iki kontrolės dienos ji buvo įrengta.

Jeigu sintetinė danga buvo įrengta daugiau kaip 36 mėnesiai iki kontrolės dienos, Inspektorius gali atsisakyti vertinimo ir gali prašyti kontrolės Užsakovo pateikti sintetinės dangos vertinimo ir (arba) bandymų ataskaitos (bandymų ataskaita turi būti parengta tik akredituotos įstaigos, galinčios atlikti bandymus pagal standarto LST EN1177 reikalavimus). Jeigu Užsakovas negali pateikti dangos vertinimo ataskaitos, Inspektorius įvertina sintetinę dangą kaip tinkama naudojimui tik įrangai, kurios laisvojo kritimo aukštis yra ne didesnis kaip 1000mm (sintetinės dangos atsitrenkimą švelninančios savybės yra prilyginamos dirvožemiui, velėnai).

Atliekant plytelių pavidalu įrengtos sintetinės dangos matavimus, Inspektorius išmatuoja plytelės storį slankmačiu (matavimo įrenginys MP4) arba su matavimo rulete (matavimo įrenginys MP7). Atliekant liejamos sintetinės dangos storio matavimus, Inspektorius atsitiktinai pasirenka ne mažiau kaip 4 vietas įrangos atsitrenkimo zonoje ir matuoja storį slankmačiu (matavimo įrenginys MP4). Kad išmatuoti liejamos dangos storį, reikia pradurti dangą smailiu slankmačio galu ir pasigirdus garsui, kai metalas pasiekia smėlį arba žvyrą, užfiksuoti slankmačio rodomus duomenys.

Atliekant sintetinės korėtos dangos (grass mat) vertinimą, Inspektorius gali vadovautis tik rizikos vertinimo metodika, atsižvelgiant į LST EN1176-1:2018 H priedo 2 pastabą, kadangi "tokie paviršiaus tipai nėra moksliškai kontroliuojami, patariama jų nuolatinį naudojimą pagrįsti rizikos vertinimo, o ne griežtais bandymo atitikimo ir (arba) neatitikimo rezultatais.". Atsižvelgiant į "grass mat" dangų bandymų rezultatus ir Europos šalių ekspertų patirtį, laikytina, kad jei įrangos laisvojo kritimo aukštis neviršija 200cm, atliekant sintetinės korėtos dangos (grass mat) vertinimą, atlikti bandymus pagal LST EN1177 procedūrą, nebūtina. Sprendimą dėl bandymų atlikimo būtinybės Inspektorius priima savarankiškai savo nuožiūra, atsižvelgiant į dangos būklę ir įrengimo aplinkybės vadovaujantis profesionalia patirtimi ir žiniomis.

Atliekant visos sintetinės dangos atitikties vertinimą, gali būti taikoma rizikos vertinimo metodika.

6.3. Kontrolės dokumentų pildymas.

6.3.1. Kontrolės metų, Inspektorius tikrina įrangą, fotografuoja įrangą, atlieka matavimus, pildo kontrolės klausimynus ir jų priedus.

6.3.2. Pastebėjimai arba kontrolės metu gauti duomenys.

Kontrolės metu padarytos nuotraukos (fotografijos) priskiriamos pirminiams įrašams (žr. LST EN/ISO 17020 §7.1.7 "Pastebėjimai arba kontrolės metu gauti duomenys turi būti laiku užfiksuoti, kad nebūtų prarasta svarbi informacija.") ir turi būti saugomos nuotraukų archyve. Kontrolės metu padarytose nuotraukose (fotografijose) turi būti užfiksuota neatitikties (trūkumo) nustatymo įrangos vieta ir matavimo (bandymo) rezultatas.

Jei kontrolės metu padarytų nuotraukų (fotografijų) nepakanka pirminių duomenų surinkimui ir tinkamam kontrolės ataskaitos ar sertifikato parengimui, Inspektorius savo nuožiūra papildomai gali pildyti kontrolės formas savo nuožiūra.

Kontrolės metu, Inspektorius su savimi turi turėti galiojančius standartus.

6.3.3. Kontrolės metu Inspektorius savo nuožiūra pildo šiuos kontrolės klausimynus:

28.1F-AVK-V5-2020 VA BAZINIS EN1176-1 KLAUSIMYNAS

28.2F-AVK-V5-2020 VA SŪPUOKLIŲ ATITIKTIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

28.3F-AVK-V5-2020 VA ČIUOŽYNIŲ ATITIKTIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

28.4F-AVK-V5-2020 VA LINŲ KELIAI ATITIKTIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

28.5F-AVK-V5-2020 VA KARUSELIŲ ATITIKTIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

28.6F-AVK-V5-2020 VA SUPAMOSIOS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMO KLAUSIMYNAS

28.11F-AVK-V5-2020 VA ERDVINIIŲ TINKLŲ VERTINIMO KLAUSIMYNAS"

6.3.4. Atlikus kontrolę, Inspektorius kompiuteriu pildo kontrolės ataskaitą 29F-1-AVP-V6-2020 "Vaikų žaidimų aikštelių kontrolės ataskaita".

Pildant ataskaitą, Inspektorius turi įkelti (įtraukti) visas nuotraukas, kuriuose užfiksuoti nustatyti trūkumai ir (arba) neatitiktys, jų matavimo parametrai. Jeigu neatitikčių (trūkumų) nenustatyta arba neatitiktis (trūkumas) yra žemos arba vidutinės rizikos - šalia nuotraukos Inspektorius turi nurodyti: "Įranga atitinka saugos reikalavimus". Jeigu neatitiktys (trūkumas) yra aukštos rizikos - šalia nuotraukos Inspektorius turi nurodyti: "Įranga neatitinka saugos reikalavimų, žr. pastabas žemiau". Laukelyje "Pastabos" Inspektorius turi nurodyti:

a) kas yra negerai - įrangos vieta ar fragmentas, kur yra nustatyta neatitiktis (trūkumas).

b) kodėl yra negerai - nurodomas taikomo standarto punktas ir trumpas neatitikties (trūkumo) aprašymas.

c) kaip turi būti gerai - nurodomas taikomo standarto punkto reikalavimas.

6.3.5. Pildant kontrolės ataskaitą ir aprašant nustatytas neatitiktys, Inspektorius gali aprašyti neatitiktį savo žodžiais arba naudoti parengtus neatitikčių aprašymo tekstus (išsamiau žr. 3 DALIS)

Ataskaitos gale surašomos galutinės išvados, pastabos ir trūkumai.

Inspektorius pasirašo (ir pažymi asmeniniu spaudu, jeigu taikoma) ataskaitą (ir ataskaitos priedus, jeigu taikoma) ranka arba elektroniniu parašu (per sistemą GoSign)

6.3.6. Užpildyta kontrolės ataskaita nespausdinama bet saugoma kontrolės įstaigoje archyve elektroninėje laikmenoje.

6.3.7. Užpildyta kontrolės ataskaita siunčiama Užsakovui elektroniniu paštu. Užsakovui pageidaujant, ataskaita spausdinama, pasirašoma Inspektoriaus kuris atliko objekto kontrolę, ir popierinis kontrolės ataskaitos egzempliorius siunčiamus Užsakovui paštu.

6.3.8. Kontrolės ataskaitos pildomos, numeruojamos ir taisomos, vadovaujantis KV17020 p.7.1, p.7,2, p.7.3, p.7.4 ir p.8.4 reikalavimais.

7. Matavimo įrenginiai ir bandikliai

Inspektoriaus, atliekant įrangos ir (arba) dangos matavimus ir bandymus, turi naudotis šiais matavimo įrenginiais.

7.1. Išsamiau žr. Kokybės vadovo formą 18.1F-V3-2017-KV:17020 "Kontrolės įrenginių registras".

2 DALIS. Rizikos vertinimo metodika 

8. Rizikos vertinimo metodika

8.1 Rizikos vertinimo metodika taikoma atliekant įrangos ir dangos vertinimą pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu. Pirminės kontrolės metu rizikos vertinimo metodika, netaikoma, išskyrus atvejus, aprašytus šios procedūros p.8.2.

8.2. Atliekant įrangos ir dangos vertinimą gali būti taikoma matavimo paklaida.

a) Matuojant įrangos laisvojo kritimo aukštį, atsižvelgiant į įrangos specifiką ir dangos nelygumus, taikoma 5-15cm paklaida. Pavyzdžiui:

- jeigu įrangos laisvojo kritimo aukštis yra 105cm ir įrangos atsitrenkimo zonoje įrengta velėna, danga vertinama kaip atitinkanti LST EN1176-1, p.4.2.8.5.2 reikalavimus;

- jeigu pagrindinių įrangos pakylų laisvojo kritimo aukštis neviršija 105cm, o tilto, įrengto tarp pakylų, laisvojo kritimo aukštis matuojant aukščiausioje vietoje, yra 115cm ir įrangos atsitrenkimo zonoje įrengta velėna, danga vertinama kaip atitinkanti LST EN1176-1, p.4.2.8.5.2 reikalavimus;

b) Matuojant įrangos atsitrenkimo zonos dydį taikoma 10 procentų paklaida.

c) Matuojant biriųjų medžiagų dangos storio matavimą taikoma 5 cm paklaida, priklausomai nuo įrangos laisvojo kritimo aukščio.

Inspektorius, atlikdamas įrangos vertinimą, papildomai turi atsižvelgti į įrangos atliktus taisymus, pakeitimus, remontus, ankstesnės kontrolės metu nustatytus trūkumus bei šių trūkumų šalinimo rezultatus.

8.3. Rizikos vertinimas

Rizikos vertinimas taikomas, kai kontrolės metų Inspektorius nustato įrangos ir (arba) dangos neatitiktį, taip pat nustatant trūkumus, kurie nėra aprašyti standartuose. Nustačius neatitiktį, Inspektorius turi įverti šios neatitikties (trūkumų) rizikos lygį.

Rizikos lygis - galimo susižalojimo ar sveikatos pakenkimo laipsnio (sunkumo) ir tikimybės derinys esant pavojingai situacijai (neatitikčiai).

Svarbu žinoti - susižalojimo (traumos) rizika yra visada, net jei įranga pilnai atitinka saugos reikalavimus. Taip pat svarbu žinoti, kad traumos tikimybė prižiūrimoje vaikų žaidimų aikštelėje (pvz., vaikų darželis, mokykla) yra mažesnė, nei neprižiūrimoje (pvz., vaikų žaidimų aikštelės miesto parkuose, namų kiemuose).

Neatitikties rizikos lygis apskaičiuojamas atsižvelgiant į traumos tikimybę ir galimos traumos sunkumą. Traumos tikimybė ir traumos sunkumas skaičiuojami balais nuo 1 iki 5. Skaičiuojant naudojama matrica, kuri suteikia skaitmeninį rizikos vertinimą

balas nuo 1 iki 25. Skaičiuojant įvertinama, ar rizika yra maža, vidutinė ar aukšta. Rizikos balai gali būti koreguojami atsižvelgiant į Inspektoriaus patirtį, todėl ne visada gali būti nurodomi kaip lentelėje. Pavyzdžiui, galima pažymėti 7 balus.

1. Rizika apskaičiuojama tokiu būdu: traumos tikimybės balai dauginami iš tikėtinos traumos sunkumo balų.

2. Du skaičiai dauginami, kad būtų gautas bendras rizikos balas nuo 1 iki 25.

3. Laikoma, kad nuo 1 iki 7 balų imtinai yra maža rizika, rizika laikoma priimtina, kai tai yra prigimtinė daikto rizika.

4. Laikoma, kad nuo 8 iki 12 balų yra vidutinė rizika, todėl gali būti nustatytos kai kurios prevencinės priemonės, siekiant sumažinti riziką iki žemo priimtino rizikos lygio.

5. Laikoma, kad 13 ir daugiau balų yra didelė rizika, todėl nustatomi skubūs veiksmai kad sumažinti riziką iki priimtino lygio.

Svarbu pažymėti, kad tais atvejais, kai trauma yra labai reikšminga, tačiau traumos tikimybė yra labai maža, rizika bus 1 x 5 = 5 = žema rizika. Panašiai tam tikro labai tikėtino įvykio, kurio pasekmės bus nereikšmingos, rezultatas bus 5 x 1 = 5 = žema rizika. Svarbu atsižvelgti į tikimybę ir pasekmes, o ne tik į vieną iš veiksnių atskirai. Išsamiau žr. lentelę 2 ir lentelę 3