Kontrolės procedūra ir rizikos vertinimas

1. Taikymo sritis

1.1. Ši procedūra taikoma atliekant vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę.

2. Nuorodos

 • 2.1. Higienos norma HN131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (aktuali redakcija)
 • 2.2. Lietuvos standartas LST EN 1176-1:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.3. Lietuvos standartas LST EN 1176-2:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.4. Lietuvos standartas LST EN 1176-3:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožyklų papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.5. Lietuvos standartas LST EN 1176-4:2018+AC:2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Kabamųjų lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.6. Lietuvos standartas LST EN 1176-5:2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.7. Lietuvos standartas LST EN 1176-6:2018+AC:2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.8. Lietuvos standartas LST EN 1176-7:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas";
 • 2.9. Lietuvos standartas LST EN 1176-10:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 10 dalis. Visiškai uždaros žaidimų įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.10. Lietuvos standartas LST EN 1176-11:2014 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • 2.11. Lietuvos standartas LST EN 1177:2018+AC:2019 "Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti";
 • 2.12. 2019-10-23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartis ir susitarimo protokolai, kaip priedai prie šios sutarties.

3. Terminai ir apibrėžtys

3.1. Pirminė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė (toliau tekste - pirminė kontrolė) - akredituotos įstaigos atliekamas vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų atitikties Lietuvos standartų LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimams patikrinimas (įvertinimas) po įrangos ir (arba) dangos sumontavimo prieš pradedant ją naudoti.

3.2. Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė (toliau tekste - pagrindinė metinė kontrolė) - akredituotos įstaigos vieną kartą per metus atliekamas vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų patikrinimas bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti.

3.3. Eksploatacinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė (toliau tekste - eksploatacinė kontrolė) - akredituotos įstaigos atliekamas vaikų žaidimų aikštelių patikrinimas bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti po nelaimingų įvykių, rekonstrukcijų, trūkumų šalinimo ir pan.

3.4. Atsitrenkimą švelninanti danga (toliau tekste "danga") - atsitrenkimo zonos danga, skirta sumažinti riziką susižeisti ant jos nukritus.

3.5. Rizikos vertinimas (samprata) - galimo susižalojimo ar sveikatos sutrikimo laipsnio, esant pavojingai situacijai, visapusiškas įvertinimas, kad būtų galima parinkti atitinkamas saugos priemones.

3.6. Rizikos lygis - galimo susižalojimo ar sveikatos sutrikimo laipsnio (traumos sunkumo) ir tikimybės derinys esant pavojingai situacijai (neatitikčiai).

3.7. Vaikų žaidimų aikštelė - vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė, kurioje įrengta higienos normos HN131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 9.3 papunktyje nurodyta įranga.

3.8. Sporto įranga - prietaisai, įrenginiai ir įtaisai, skirti kūno kultūros, sporto pratyboms ir varžyboms (pvz., krepšinio stovai, vartai, gimnastikos sienelės, lygiagretės, skersiniai, batutai, tramplynai, treniruokliai ir pan.).

3.9. Vaikų žaidimų aikštelės ar vaikų žaidimų patalpų įranga - įranga, kurios komponentai ir konstrukcijos elementai skirti vaikams žaisti lauke ar patalpoje, individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti.

Prie vaikų žaidimų aikštelės ir vaikų žaidimų patalpų įrangos nepriskiriami žaislai, apibrėžti Žaislų saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 "Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo", pramoginiai įrenginiai ir jų įranga, nurodyti Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-246 "Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo", žaidimų aparatai, įjungiami monetomis ar žetonais, sporto įranga.

3.10. Vaikų žaidimų aikštelės eksploatuotojas - vaikų žaidimų aikštelės ar vaikų žaidimų patalpų savininko (-ų) paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už minėtos aikštelės ar patalpų techninę priežiūrą ir higienos normos HN131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimų įgyvendinimą.

3.11. Vaikų žaidimų patalpos - vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirtos patalpos ar jų dalis, kuriose įrengta higienos normos HN131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 9.3 papunktyje nurodyta įranga.

3.12. Viešoji vieta - aikštė, parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio namo kiemas, valstybės ir savivaldybių institucijos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, poilsio ir pramogų organizavimo ir kitas paslaugas teikianti įstaiga, taip pat teritorija, statinys ar patalpa, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis.

3.13. Higienos norma - Lietuvos higienos norma HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Kiti šioje procedūroje vartojami terminai ir apibrėžtys pateikti:

 • - Lietuvos Higienos normoje HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"
 • - Lietuvos standarte LST EN 1176-1:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai."
 • - Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas,
 • - Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

4. Bendrosios nuostatos

4.1. Ši procedūra nustato žaidimų aikštelių ir žaidimų patalpų įrangos ir (arba) dangos kontrolės tvarką.

4.2. Kontrolės metu tikrinama žaidimų įranga ir danga, jos dokumentai, kaip nurodyta Higienos normos p. 17 ir 48.

4.3. Ekspertas, atlikdamas kontrolę, papildomai vadovaujasi Kontrolės įstaigos UAB Inspectum "Darbų saugos ir sveikatos instrukcija kontrolės atlikimo vietoje" Nr.3.

5. Kontrolė

Kontrolės įstaiga atlieka šią vaikų žaidimų aikštelių ir/arba žaidimų patalpų įrangos ir dangos kontrolė:

 • − pirminė kontrolė;
 • − pagrindinė metinė kontrolė;
 • − eksploatacinė kontrolė;

5.1. Pirminė kontrolė

5.1.1. Pirminė kontrolė atliekama po įrangos ir (arba) dangos sumontavimo, siekiant nustatyti, ar įranga ir (arba) danga atitinka 2 sk. nurodytų teisės aktų ir standartų reikalavimus prieš pradedant ją naudoti.

5.1.3. Pirminės kontrolės metu atliekamos šios procedūros:

 • - įrangos ir (arba) dangos dokumentų tikrinimas pagal 6.1;
 • - įrangos ir (arba) dangos apžiūra pagal 6.2;
 • - kontrolės dokumentų (formų) pildymas pagal 6.3.

5.2. Pagrindinė metinė kontrolė

5.2.1. Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių ir/arba vaikų žaidimų patalpų kontrolė - vieną kartą per metus atliekamas vaikų žaidimų aikštelių ir/arba vaikų žaidimų patalpų patikrinimas bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti bei siekiant nustatyti ar įrangos ir dangos būklė atitinka 2 sk. nurodytų teisės aktų ir standartų reikalavimus.

5.2.2. Pagrindinės metinės kontrolės metu, kur tinka, atliekamos šios procedūros:

 • − įrangos ir (arba) dangos dokumentų tikrinimas pagal 6.1;
 • − įrangos ir (arba) dangos apžiūra pagal 6.2;
 • − kontrolės dokumentų (formų) pildymas pagal 6.3.

5.3. Eksploatacinė kontrolė

5.3.1. Eksploatacinė vaikų žaidimų aikštelės ir (arba) vaikų žaidimų patalpos kontrolė atliekama po nelaimingų atsitikimų, rekonstrukcijų, trūkumų šalinimo ir kitais atvejais, kai Užsakovas kreipiasi dėl neeilinės kontrolės žaidimų aikštelės ar žaidimų patalpų naudojimo metu.

5.3.2. Eksploatacinės kontrolės metu, kur tinka, atliekamos šios procedūros:

 • − įrangos ir (arba) dangos dokumentų tikrinimas pagal 6.1;
 • − įrangos ir (arba) dangos apžiūra pagal 6.2;
 • − kontrolės dokumentų (formų) pildymas pagal 6.3..

6. Kontrolės procedūrų aprašymas

Šiame skyriuje aprašomos kontrolės procedūros, kurios turi būti taikomos, atliekant vaikų žaidimų įrangos ir (arba) dangos kontrolę.

6.1. Įrangos ir (arba) dangos dokumentų tikrinimas

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės arba žaidimų patalpos pirminę kontrolę, Ekspertas turi susipažinti bei išanalizuoti įrangos ir (arba) dangos dokumentus:

6.1.1. Įrangos atitikties dokumentai - žaidimų įrangos atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, liudijanti kiekvienos įrangos atitiktį jai taikomų, 2 skyriuje nurodytų standartų reikalavimams;

Žaidimų įrangos atitikties dokumente turi būti nurodyta bent ši informacija, atitinkanti LST EN1176-1, p.7.1. įrangos identifikavimo informacija:

 • a) gamintojo arba įgaliotojo tiekėjo pavadinimas ir adresas;
 • b) įrangos nuoroda (pvz. įrangos numeris arba pavadinimas)
 • c) pagaminimo metai;
 • d) šio Europos standarto žymenį ir datą, t.y. EN 1176‐1:2017.

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės arba žaidimų patalpos pirminę kontrolę, Ekspertas turi patikrinti, ar yra žaidimų įrangos ženklinimas. Ekspertas turi patikrinti, ar įrangos identifikavimo informacija atitikties dokumentuose sutampa su ženklinimo informacija.

Jeigu įrangos ženklinimo ir atitikties dokumentuose nurodyta įrangos identifikavimo informacija nesutampa arba yra nurodyta netiksliai arba nekorektiškai, kontrolės ataskaitos išvadoje Ekspertas turi nurodyti, kad žaidimų įranga neatitinka LST EN1176-1, p.7.1 ir (arba) HN131:2015 p.16 reikalavimus.

6.1.2. Sintetinės dangos atitikties dokumentai - sintetinės atsitrenkimą švelninančios dangos atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, liudijanti dangos atitiktį jai taikomų, 2 skyriuje nurodytų standartų reikalavimams;

Dangos atitikties dokumente turi būti nurodyta bent ši identifikavimo informacija:

 • a) gamintojo arba įgaliotojo tiekėjo pavadinimas ir adresas;
 • b) dangos storis ir laisvojo kritimo aukštis, atitinkantis HIC 1000 vertę;
 • c) dangos pagaminimo metai;
 • d) šio Europos standarto žymenį ir datą, t. y. EN 1177:2017.

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės arba žaidimų patalpos pirminę kontrolę, Ekspertas turi išmatuoti sintetinės dangos storį ir išmatuoti įrangos didžiausią laisvojo kritimo aukštį. Atlikus matavimus, Ekspertas turi paliginti, ar išmatuotas dangos storis atitinka įrangos laisvojo kritimo aukščiui (pagal HIC 1000 vertę).

Jeigu išmatuotas dangos storis neatitinka dangos atitikties dokumentuose nurodytą laisvojo kritimo aukštį, kontrolės ataskaitos išvadoje Ekspertas turi nurodyti, kad atsitrenkimą švelninanti danga neatitinka LST EN1176-1, p. 4.2.8.5.2 reikalavimus.

6.1.3. Natūraliųjų biriųjų medžiagų (pvz. smėlis, žvyras ir t.t.) dangos atitikties dokumentai.

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės, kurioje įrengta natūraliųjų biriųjų medžiagų danga, kontrolę, Ekspertas turi nustatyti, ar dangos medžiaga, jos frakcija ir dangos storis atitinka LST EN 1176-1:2018 p.4.2.8.5.2, lentelė 4 reikalavimus.

Lentelėje 4 nurodoma, kad dalelių dydis turi būti: Žievė (dydis 20-80mm), Medžio drožlės (dydis 5-30mm), Smėlis arba žvyras (dydis 0,25-8mm).

Ekspertas neatlieka biriųjų dangos medžiagų dalelių matavimų, tačiau gali nustatyti dangos atitiktį ir nereikalaujant atitikties dokumentų. Sprendimą dėl dangos atitikties Ekspertas priima savarankiškai, vadovaujantis patirtimi ir žiniomis apie dangos atsitrenkimą švelninančias savybės.

Jeigu Ekspertui nepakanka patirties ir (arba) duomenų priimti sprendimo dėl dangos tinkamumo, Ekspertas gali pareikalauti iš kontrolės užsakovo dangos atitiktį patvirtinančius dokumentus arba gali reikalauti atlikti dangos bandymus atsitrenkimą švelninančioms savybėms nustatyti, kaip numatyta LST EN1177 bandymo procedūroje.

6.1.4. Kiti dokumentai:

Atliekant vaikų žaidimų aikštelės ir/arba žaidimų patalpos kontrolę, Ekspertas gali netikrinti žemiau nurodytų dokumentų arba gali tikrinti bet kurį iš šių dokumentų pasirinktinai, pilna apimtimi ar tik iš dalies, priklausomai nuo poreikio, kad kokybiškai atlikti kontrolę (pvz., Ekspertas gali pasirinkti tik įrengimo instrukciją, patikrinti tik šio dokumento dalį, kad patikrinti, ar įrangos pamatai yra įrengti pagal instrukciją):

 • − žaidimo įrangos ir (arba) dangos įrengimo instrukcija;
 • − žaidimo įrangos ir (arba) dangos naudojimo instrukcija;
 • − žaidimo įrangos ir (arba) dangos techninės priežiūros dokumentai.

6.2. Įrangos ir dangos vertinimas ir bandymai

6.2.1. Įrangos ir dangos vertinimas (apžiūra ir bandymai) atliekamas, siekiant nustatyti įrangos, pamatų ir dangos techninę būklę ir rizikos lygį. Atliekant vertinimą, Ekspertas vadovaujasi Higienos norma, įrangos ir (arba) dangos gamintojo dokumentais, 2 skyriuje nurodytais standartais ir šia procedūra.

6.2.2. Pirminės kontrolės metu Ekspertas, atlikdamas įrangos ir (arba) dangos vertinimą, patikrina:

 • - ar sumontuota visa numatyta žaidimų įranga (jeigu reikia);
 • - ar sumontuota žaidimų įranga atitinka vartotojų amžiaus grupės reikalavimus (jeigu reikia);
 • - ar įrangos ir dangos įrengimas atitinka įrangos atitikties dokumentus;
 • - ar įranga ir danga yra sumontuota pagal gamintojų instrukcijas (jeigu reikia);
 • - ar įranga ir danga atitinka 2 skyriuje nurodytų standartų reikalavimus.

Pirminės kontrolės metu rizikos vertinimo metodika, aprašyta šios procedūros 6.3 skyriuje, netaikoma, išskyrus atvejus, aprašytus šios procedūros p.6.3.2.

6.2.3 Pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu Ekspertas, atlikdamas įrangos vertinimą, papildomai turi atsižvelgti į įrangos atliktus taisymus, pakeitimus, remontus, ankstesnės kontrolės metu nustatytus trūkumus bei šių trūkumų šalinimo rezultatus.

Pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu Ekspertas, atlikdamas įrangos ir (arba) dangos vertinimą, turi taip pat įvertinti įrangos ir dangos nusidėvėjimą ir jo poveikį įrangos saugai. Išsamesnis atliekamų kontrolės procedūrų aprašymas pateiktas lentelėje žemiau.

Pastabos

 • [1] Kontrolės įstaiga vaikų žaidimų aikštelių priežiūros įrašų, numatytų standarte LST EN 1176-7, tikrinimo neatlieka; 
 • [2] Stabilumo tikriniams atliekamas tik "rankiniu" būdu (Inspektorius įrangą ar įrangos dalį judina rankomis, stumia ar kitaip paveikia savo kūnu, rankomis ar kojomis). Susidėvėjimas ir nestabilumas nustatomas tik apžiūrint išoriškai, neardant ar išmontuojant, nenaudojant įrankių ar specialios įrangos, neatliekant jokių kasimo darbų. Puvimas ir korozija tikrinami tik plaktuku ir (arba) plieniniu strypu. Medienos suirimo ar puvimo nustatymas naudojant specialią įrangą neatliekamas.
 • [3] Atsitrenkimą švelninančios dangos saugos lygis nustatomas tik matuojant dangos storį ir atliekant dangos apžiūrą. Atsitrenkimą švelninančios dangos bandymai pagal LST EN 1177 reikalavimus neatliekami. Biriųjų medžiagų dalelių (frakcijos) matavimai neatliekami. Išsamiau žr. 6.2.6. "Sintetinės dangos atitikties vertinimas" ir 6.2.7 "Biriųjų natūraliųjų medžiagų dangos atitikties vertinimas".
 • [4] Atitikties vertinimas atliekamas tik atliekant bandymus su bandikliais (žr. išsamiau p. 6.2.5.), atliekant matavimus ir bandymus tik "rankiniais" būdais, neišmontuojant, neišardant ir nenaudojant įrankių ar specialios įrangos. Įrangos apkrovos bandymai ar paviršių atsitrenkimo švelninančių savybių patikrinimo bandymai (pvz. sūpuoklių ar karuselių guminių sėdinių) bandymai neatliekami.
 • [5] Savininkas (operatorius) turėtų naudoti gamintojo rekomenduojamas dalys arba lygiavertes dalys. Inspektorius netikrina ar tokios dalys buvo naudojamos ir neatlieka vėlesnių galimų kokybės ar eksploatavimo savybių pokyčių vertinimo.
 • [6] Aiškiai matomi stiklo pluoštai bus pažymėti kontrolės ataskaitoje. Savininkas (operatorius) yra atsakingas už remontą ar pakeitimą
 • [7] Atliekant pamatų ir pagrindinio lygio žymos tikrinimą, Ekspertas netikrina visų įrangos pamatų įrengimo vietų. Ekspertas gali pasirinkti vieną arba daugiau pamatų įrengimo vietų savo nuožiūrą. Jeigu virš pamatų yra įrengta sintetinė danga, arba pamatai yra įrengti po įranga (pvz., pamatai po karuselėmis) - pamatų tikrinimas neatliekamas. Jeigu pamatai įrengti kietoje dangoje (pvz. betonas, asfaltas ir t.t.) arba kitoje dangoje (pvz. žemė, velėna ir t.t) - pamatų įrengimas tikrinamas tik apžiūrint išoriškai, neardant ir neišmontuojant, nenaudojant įrankių ar specialios įrangos, neatliekant jokių kasimo darbų. Pamatų tikrinimas atliekamas nustatant, ar pamatai neišlenda virš dangos, ar nėra susidūrimo su pamatais rizikos. Jeigu pamatai įrengti biriųjų medžiagų (pvz., smėlis, žvirgždas ir t.t.) dangoje, Ekspertas turi nukasti viršutinį dangos sluoksnį ir patikrinti, ar pamatai neišlenda aukščiau kaip 20cm, matuojant nuo dangos paviršiaus žemyn.
 • [8] Atliekant vaikų žaidimų aikštelių papildomos ir pagalbinės įrangos ( t.y. smėlio dėžės, suoliukai, šiukšliadėžės, pavėsinės, nameliai, fontanai, tvoros ir t.t) tikrinimą taikoma tik rizikos vertinimo metodika (žr. išsamiau 6.3 "Rizikos vertinimo metodika"), atsižvelgiant į standarto LST EN 1176 saugos reikalavimus. Nustatyti kontrolės metų papildomos ir pagalbinės įrangos trūkumai, defektai ir neatitiktys kontrolės ataskaitoje įrašomos kaip papildomos pastabos, nurodant rizikos lygį ir standarto saugos reikalavimus.
 • [9] Kontrolės įtaiga neatlieka šių bandymų ir kontrolės procedūrų;
 • a) LST EN 1176-1 A priedas (norminis): nuo A.1.1 iki A.3.5 įskaitant
 • b) LST EN 1176-1 B priedas (norminis): nuo B.1 iki B.6 įskaitant
 • c) LST EN1176-1 C priedas (norminis): nuo C.1 iki C.3.3 įskaitant
 • d) LST EN1176-1 D priedas: D.6
 • e) LST EN1176-2 B priedas: nuo B.1 iki B.5 įskaitant
 • g) LST EN1176-2 C priedas: nuo C.1 iki C.2 įskaitant
 • h) LST EN1176-4 A priedas: nuo A.1 iki A.3 įskaitant
 • i) LST EN1176-4 B priedas: nuo B.1 iki B.3 įskaitant
 • k) LST EN 1176-5:2019 A priedas: nuo A.1 iki A.2 įskaitant
 • l) LST EN1176-6 B priedas: nuo B.1 iki B.3 įskaitant (Sėdynės arba stovėjimo pagrindo polinkio ir tarpo iki žemės nustatymas).
 • m) LST EN1176-6 C priedas: nuo C.1 iki C.3 įskaitant (Žnybimo ir traiškymo vietų nebuvimo nustatymas).
 • n) LST EN1176-6 D priedas: nuo D.1 iki D.3 įskaitant (Šoninio stabilumo nustatymas)

6.2.4 Pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu Ekspertas, atlikdamas įrangos vertinimą, jeigu reikia, vadovaujasi rizikos vertinimo metodika, aprašyta šios procedūros 6.3 skyriuje.

Eksploatacinės kontrolės procedūra sutampa su pagrindinės metinės kontrolės procedūra.

6.2.5. Kontrolės metu Ekspertas, atlikdamas įrangos bandymus, naudojasi matavimo įrenginiais ir bandikliais (išsamiau žr. p.7). Visi matavimo įrenginiai ir bandikliai turi būti kalibruoti (kontrolės metu kalibravimo liudijimai turi būti galiojantys). Jeigu dėl objektyvių priežasčių, vienas ar keli matavimo įrenginiai yra nekalibruoti (t.y. kalibravimo liudijimo galiojimas yra pasibaigęs kontrolės dienai), Ekspertas gali atlikti kontrolę tik tuo atveju, jeigu nekalibruoti matavimo įrenginiai yra netaikomi numatytoje kontrolės procedūroje. Jeigu kontrolės procedūroje yra numatytas matavimo įrenginio (kuris kontrolės metu yra nekalibruotas), naudojimas, Ekspertas turi atsisakyti atlikti kontrolę.

6.2.6. Sintetinės dangos atitikties vertinimas.

Kontrolės įstaiga sintetinės dangos bandymų pagal standarto LST EN 1177 reikalavimus neatlieka.

Prieš atliekant sintetinės dangos vertinimą įrengimo vietoje, Ekspertas turi išsiaiškinti (pvz. peržiūrėti dangos įsigijimo ir (arba) įrengimo dokumentus) prieš kiek laiko iki kontrolės dienos ji buvo įrengta.

Jeigu sintetinė danga buvo įrengta daugiau kaip 36 mėnesiai iki kontrolės dienos, Ekspertas gali atsisakyti vertinimo ir gali prašyti kontrolės Užsakovo pateikti sintetinės dangos vertinimo ir (arba) bandymų ataskaitos (bandymų ataskaita turi būti parengta tik akredituotos įstaigos, galinčios atlikti bandymus pagal standarto LST EN1177 reikalavimus).

Jeigu kontrolės Užsakovas negali pateikti dangos bandymo ataskaitos, Ekspertas gali įvertinti sintetinę danga kaip tinkama naudojimui tik įrangai, kurios laisvojo kritimo aukštis yra ne daugiau kaip 100cm (bet kurio storio sintetinės dangos atsitrenkimą švelninančios savybės yra prilyginamos dirvožemiui, velėnai).

Jeigu sintetinė danga buvo įrengta mažiau kaip 36 mėnesiai iki kontrolės dienos, Ekspertas turi prašyti kontrolės Užsakovo pateikti sintetinės dangos atitikties dokumento, kuriame nurodytas įrangos laisvojo kritimo aukštis ir jam atitinkantis dangos storis, atitinkantis HIC1000 vertei. Jeigu tokia informacija yra, Ekspertas turi išmatuoti dangos storį, išmatuoti įrangos laisvojo kritimo aukštį ir atlikti matavimo rezultatų paliginimą.

Jeigu kontrolės Užsakovas negali pateikti galiojančio ir tinkamo sintetinės dangos atitikties dokumento, Ekspertas įvertina sintetinę dangą kaip tinkama naudojimui tik įrangai, kurios laisvojo kritimo aukštis yra ne daugiau kaip 100cm.

Atliekant plytelių pavidalu įrengtos sintetinės dangos matavimus, Ekspertas išmatuoja plytelės storį slankmačiu (matavimo įrenginys MP4) arba su matavimo rulete (matavimo įrenginys MP7).

Atliekant liejamos sintetinės dangos storio matavimus, Ekspertas atsitiktinai pasirenka ne mažiau kaip 3 vietas įrangos atsitrenkimo zonos plote ir matuoja storį slankmačiu (matavimo įrenginys MP4). Kad išmatuoti liejamos dangos storį, reikia pradurti dangą smailiu slankmačio galu ir pasigirdus garsui, kai metalas pasiekia smėlį arba žvyrą, užfiksuoti slankmačio rodomus duomenys.

Atliekant sintetinės dangos atitikties vertinimą (išskyrus pirminė kontrolė), gali būti taikoma rizikos vertinimo metodika.

6.2.7. Biriųjų natūraliųjų medžiagų dangos atitikties vertinimas.

Prie biriųjų medžiagų dangos priskiriamos šios gamtinės kilmės medžiagos: smėlis, smulkus žvyras, smulki skalda, medžių žievė, medžių skiedros. Biriųjų medžiagų frakcijos (dalelių dydis) atitiktis nustatoma pagal standartų LST EN1176-1:2018 p.4.2.8.5.2 lentelė 4 reikalavimus. Atliekant biriųjų medžiagų dangos storio matavimus, pasirenkant atsitiktinai mažiausiai dvi vietas, Ekspertas turi nukasti biriųjų medžiagų sluoksnį iki dangos pagrindo ir išmatuoti dangos storį.

Ekspertas neatlieka biriųjų dangos medžiagų dalelių matavimų. Sprendimą dėl dangos atitikties Ekspertas priima savarankiškai, vadovaujantis patirtimi ir žiniomis apie dangos atsitrenkimą švelninančias savybės.

Jeigu Ekspertui nepakanka patirties ir (arba) duomenų priimti sprendimo dėl dangos tinkamumo, Ekspertas gali pareikalauti iš kontrolės užsakovo dangos atitiktį patvirtinančius dokumentus arba gali reikalauti atlikti dangos bandymus atsitrenkimą švelninančioms savybėms nustatyti, kaip numatyta LST EN1177 bandymo procedūroje.

Atliekant sintetinės dangos atitikties vertinimą (išskyrus pirminė kontrolė), gali būti taikoma rizikos vertinimo metodika.


6.3 Rizikos vertinimo metodika

6.3.1 Rizikos vertinimo metodika taikoma atliekant įrangos ir dangos vertinimą pagrindinės metinės kontrolės ir eksploatacinės kontrolės metu. Pirminės kontrolės metu rizikos vertinimo metodika, netaikoma, išskyrus atvejus, aprašytus šios procedūros p. 6.3.2.

6.3.2. Atliekant įrangos ir dangos vertinimą taikoma matavimo paklaida.

a) Matuojant įrangos laisvojo kritimo aukštį taikoma 5 cm paklaida. Pvz. jeigu įrangos laisvojo kritimo aukštis yra 105cm ir įrangos atsitrenkimo zonoje įrengta danga yra velėna, danga vertinama kaip atitinkanti LST EN1176-1, p.4.2.8.5.2 reikalavimus;

 • b) Matuojant įrangos atsitrenkimo zonos dydį taikoma 10 cm paklaida.
 • c) Matuojant biriųjų medžiagų dangos storio matavimus taikoma 5 cm paklaida, priklausomai nuo įrangos laisvojo kritimo aukščio.

Ekspertas, atlikdamas įrangos vertinimą, papildomai turi atsižvelgti į įrangos atliktus taisymus, pakeitimus, remontus, ankstesnės kontrolės metu nustatytus trūkumus bei šių trūkumų šalinimo rezultatus.

Rizikos vertinimas taikomas, jeigu kontrolės metų Ekspertas nustato įrangos ir (arba) dangos neatitiktį, taip pat nustatant trūkumus, kurie nėra aprašyti standartuose. Nustačius neatitiktį, Ekspertas turi įverti šios neatitikties (trūkumų) rizikos lygį.

Rizikos lygis - galimo susižalojimo ar sveikatos pakenkimo laipsnio (sunkumo) ir tikimybės derinys esant pavojingai situacijai (neatitikčiai). Žr. lentelę žemiau.


Svarbu žinoti - susižalojimo (traumos) rizika yra visada, net jei įranga pilnai atitinka saugos reikalavimus.

Taip pat svarbu žinoti, kad traumos tikimybė prižiūrimoje vaikų žaidimų aikštelėje (pvz., vaikų darželis, mokykla) yra mažesnė, nei neprižiūrimoje (pvz., vaikų žaidimų aikštelės miesto parkuose, namų kiemuose).

Neatitikties rizikos lygis apskaičiuojamas atsižvelgiant į traumos tikimybę ir galimos traumos sunkumą. Traumos tikimybė ir traumos sunkumas skaičiuojami balais nuo 1 iki 5. Skaičiuojant naudojama matrica, kuri suteikia skaitmeninį rizikos vertinimą

balas nuo 1 iki 25. Skaičiuojant įvertinama, ar rizika yra maža, vidutinė ar aukšta. Rizikos balai gali būti koreguojami atsižvelgiant į Inspektoriaus patirtį, todėl ne visada gali būti nurodomi kaip lentelėje. Pavyzdžiui, galima pažymėti 7 balus.Rizika apskaičiuojama tokiu būdu:

 • 1.  Traumos tikimybės balai dauginami iš tikėtinos traumos sunkumo balų.
 • 2. Du skaičiai padauginami, kad būtų gautas bendras rizikos balas nuo 1 iki 25.
 • 3. Laikoma, kad nuo 1 iki 7 balų imtinai yra maža rizika, rizika laikoma priimtina, kai tai yra prigimtinė daikto rizika.
 • 4. Laikoma, kad nuo 8 iki 12 balų yra vidutinė rizika, todėl gali būti nustatytos kai kurios prevencinės priemonės, siekiant sumažinti riziką iki žemo priimtino rizikos lygio.
 • 5. Laikoma, kad 13 ir daugiau balų yra didelė rizika, todėl nustatomi skubūs veiksmai kad sumažinti riziką iki priimtino lygio.

Svarbu pažymėti, kad tais atvejais, kai traumos sunkumas yra labai reikšmingas, tačiau traumos tikimybė yra labai maža, rizika bus 1 x 5 = 5 = žema rizika. Panašiai tam tikro labai tikėtino įvykio, kurio pasekmės bus nereikšmingos, rezultatas bus 5 x 1 = 5 = žema rizika. Svarbu atsižvelgti į tikimybę ir pasekmes, o ne tik į vieną iš veiksnių atskirai.

6.4 Kontrolės dokumentai

6.4.1. Kontrolės metų, Ekspertas tikrina įrangą, fotografuoja įrangą, atlieka matavimus, pildo kontrolės klausimynus ir jų priedus. Atlikus kontrolę, Ekspertas pildo kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

6.4.2. Pastebėjimai arba kontrolės metu gauti duomenys.

Kontrolės metu padarytos nuotraukos (fotografijos) priskiriamos pirminiams įrašams (žr. LST EN/ISO 17020 §7.1.7 "Pastebėjimai arba kontrolės metu gauti duomenys turi būti laiku užfiksuoti, kad nebūtų prarasta svarbi informacija.") ir turi būti saugomos nuotraukų archyve. Kontrolės metu padarytose nuotraukose (fotografijose) turi būti užfiksuota neatitikties (trūkumo) nustatymo įrangos vieta ir matavimo (bandymo) rezultatas.

Jei kontrolės metu padarytų nuotraukų (fotografijų) nepakanka pirminių duomenų surinkimui ir tinkamam kontrolės ataskaitos ar sertifikato parengimui, Ekspertas savo nuožiūra papildomai gali pildyti kontrolės formas savo nuožiūra.

Kontrolės metu, Ekspertas su savimi turi turėti galiojančius standartus.

6.4.3 Kontrolės ataskaitos ir kontrolės sertifikatai.

Atlikus kontrolę ir surinkus pakankamai duomenų, Ekspertas kompiuteriu pildo kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Pildant ataskaitą, Ekspertas turi įkelti (įtraukti) visas nuotraukas, kuriuose užfiksuoti nustatyti trūkumai ir (arba) neatitiktys, jų matavimo parametrai. 

Jeigu neatitikčių (trūkumų) nenustatyta arba neatitiktis (trūkumas) yra žemos arba vidutinės rizikos - šalia nuotraukos Ekspertas turi nurodyti: "Įranga atitinka saugos reikalavimus". Jeigu neatitiktys (trūkumas) yra aukštos rizikos - šalia nuotraukos Ekspertas turi nurodyti: "Įranga neatitinka saugos reikalavimus, žr. pastabas žemiau".

Laukelyje "Pastabos" Ekspertas turi nurodyti:

 • a) kas yra negerai - įrangos vieta ar fragmentas, kur yra nustatyta neatitiktis (trūkumas).
 • b) kodėl yra negerai - nurodomas taikomo standarto punktas ir trumpas neatitikties (trūkumo) aprašymas.
 • c) kaip turi būti gerai - nurodomas taikomo standarto punkto reikalavimas.

Pildant kontrolės ataskaitą ar sertifikatą, aprašant nustatytas neatitiktys (trūkumus), Ekspertas gali aprašyti neatitiktį savo žodžiais arba naudoti parengtą neatitikčių aprašymo tekstą (žr. "Dažniausiai nustatomų neatitikčių aprašymas"). Ataskaitos gale surašomos galutinės išvados, pastabos ir trūkumai.

Ekspertas pasirašo (ir pažymi asmeniniu spaudu, jeigu taikoma) ataskaitą (ir ataskaitos priedus, jeigu taikoma) ranka arba elektroniniu parašu (per sistemą GoSign).

Viena užpildyta kontrolės ataskaita spausdinama ir saugoma kontrolės įstaigoje archyve. Kita užpildyta kontrolės ataskaita siunčiama Užsakovui elektroniniu paštu (jeigu pasirašyta elektroniniu parašu) arba ataskaita spausdinama, pasirašoma Eksperto ir popierinis kontrolės ataskaitos egzempliorius siunčiamas paštu arba kitais būdais perduodamas Užsakovui.

6.3.8. Kontrolės ataskaitos pildomos, numeruojamos ir taisomos, vadovaujantis KV17020 p.7.1, p.7,2, p.7.3, p.7.4 ir p.8.4 reikalavimais.