Kontrolės įstaigos UAB Inspectum konfidencialumo politika

Konfidencialumo laikymasis yra standarto LST EN ISO/IEC 17020 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374 su vėlesniais pakeitimais, reikalavimas.

Juridiškai galiojančių sutarčių pagrindu su Klientais kontrolės įstaiga INSPECTUM įsipareigoja laikyti konfidencialia visą informaciją, gautą atitikties įvertinimo metu. Kontrolės įstaiga INSPECTUM užtikrina, kad informacija, gauta atitikties įvertinimo metu arba iš kitų šaltinių nei Klientas, nebus atskleista neįgaliotai šaliai be raštiško Kliento leidimo, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymu reikalaujama atskleisti šią informaciją. Kai pagal įstatymą reikalaujama atskleisti konfidencialią informaciją, kontrolės įstaiga INSPECTUM užtikrina, kad bus pranešta Klientui, kokia informacija bus pateikta, nebent tai būtų uždrausta pagal įstatymą. kontrolės įstaiga INSPECTUM reikalauja, kad visi esami ir buvę įstaigos darbuotojai laikytų konfidencialia visą informaciją, susijusią su jų veikla, įskaitant finansinę informaciją, žmogiškuosius išteklius, esamus ir buvusius klientus bei jų informaciją, visą atitikties įvertinimo metu sukurtą ar gautą informaciją.

Kontrolės įstaigos INSPECTUM darbuotojai raštu įsipareigoja laikyti konfidencialia visą informaciją, gautą ir sukurtą jų darbo kontrolės įstaigoje metu. Kontrolės įstaiga INSPECTUM sutartyse su subrangovais ir juos atstovaujančiais asmenimis konfidencialumo laikymasis yra privaloma sąlyga. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visą atitikties įvertinimo metu ir jam pasibaigus esamų ir buvusių klientų atžvilgiu, įskaitant tuos, kuriems paslaugas buvo atsisakyta suteikti. Klientų duomenys tvarkomi įstatymo numatyta tvarka ir neatskleidžiami neįgaliotai šaliai be raštiško Kliento leidimo, išskyrus kai įstatymu reikalaujama atskleisti šią informaciją.