Kontrolės įstaigos UAB Inspectum skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka

 1. Skundai ir apeliacijos

 1. Apeliacija - atitikties įvertinimo objekto teikėjo kreipimasis į kontrolės įstaigą dėl persvarstymo sprendimo, kurį dėl šio objekto priėmė Kontrolės įstaiga.
 2. Skundas - asmens arba organizacijos nepasitenkinimo dėl Kontrolės įstaigos pareiškimas, kitoks nei apeliacija, tikintis atsakymo.
 3. Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka nustato Kontrolės įstaigos Inspectum gautų skundų ir apeliacijų gavimo, registravimo, vertinimo ir sprendimo dėl atsakomųjų veiksmų priėmimo tvarką. Šia skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka vadovaujasi visi Kontrolės įstaigos darbuotojai, registruojantys ir nagrinėjantys pateiktus skundus ir apeliacijas.
 4. Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašymas pateikiamas viešai be pareikalavimo internetiniame puslapyje adresu www.inspectum.lt.
 5. Gavusi skundą, Kontrolės įstaiga patikrina, ar skundas yra susijęs su kontrolės veikla, už kuri ji yra atsakinga ir, jeigu taip, šį skundą nagrinėja.
 6. Kontrolės įstaiga prisiima atsakomybę už visus sprendimus visais skundų ir apeliacijų nagrinėjimo lygmenimis.
 7. Kontrolės įstaigos skundų ir apeliacijų nagrinėjimo procesas apima galimų diskriminuojamų veiksmų įvertinimą.
 8. SKUNDŲ IR APELIACIJŲ PROCESAS.
 9. Atsakomybė ir įgaliojimai. Už skundų ir apeliacijų nagrinėjimo organizavimą atsakingas Kontrolės įstaigos vadovas. Organizavimas apima:
 10. skundų ir apeliacijų registravimą;
 11. skundą ar apeliaciją pateikusio pareiškėjo informavimą apie skundo ar apeliacijos gavimą;
 12. stsakingo asmens paskyrimą skundui ar apeliacijai nagrinėti;
 13. sarbuotojo, paskirto skundą ar apeliaciją tirti, nešališkumo užtikrinimą;
 14. su skundu ar apeliacija susijusių suinteresuotų asmenų informavimą dėl priimtų sprendimų išnagrinėjus skundą ar apeliaciją.
 15. Pateiktų skundų ir apeliacijų bei priimtų sprendimų nagrinėjant skundus ir apeliacijas saugojimą.
 16. BENDROSIOS NUOSTATOS.
 17. Visi skundai ir apeliacijos yra nagrinėjami konstruktyviai, nešališkai ir nustatytais terminais.
 18. Kontrolės įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo skundo ar apeliacijos pateikimo dienos, informuoja skundo ar apeliacijos pareiškėją, apie skundo ar apeliacijos gavimą, išskyrus tuos atvejus, kai skundą ar apeliaciją jis įteikė arba išsakė asmeniškai, tiesiogiai Kontrolės įstaigos vadovui.
 19. Gavusi skundą ar apeliaciją Kontrolės įstaiga yra atsakinga už visos būtinos informacijos, reikalingos apeliacijai ar skundui pripažinti, surinkimą ir patikrinimą.
 20. Visi skundai ar apeliacijos privalo būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo jų registravimo datos.
 21. Skundą ar apeliaciją pateikęs pareiškėjas apie priimtą sprendimą išnagrinėjus skundą ar apeliaciją privalo būti informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo skundo ar apeliacijos išnagrinėjimo datos.
 22. Veiksmingas skundų ir apeliacijų sprendimas yra svarbi Kontrolės įstaigos ir suinteresuotųjų šalių apsaugos priemonė nuo klaidų, aplaidumo ar nepagrįsto elgesio.
 23. SKUNDŲ IR APELIACIJŲ PATEIKIMAS.
 24. Skundą ar apeliaciją gali pateikti asmenys arba organizacijos
 25. Skundą ar apeliaciją gali pateikti pareiškėjas nesutinkantis su Kontrolės įstaigos veiksmais ar sprendimais.
 26. Skundai gali būti pateikiami, tiek raštu (paštu, elektroniniu laišku), tiek žodžiu. Skundo turiniui įrašyti parengta įrašų formą 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras", tačiau skundas gali būti pateiktas ir laisva forma. Apeliacija turi būti pateikta raštu.
 27. Pateikiant skundą ar apeliaciją turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas (juridiniams asmenims) arba vardas, pavardė (fiziniams asmenims), įmonės ar asmens kodas, kontaktiniai duomenys.
 28. Skunde ar Apeliacijoje turi būti išsamiai ir pagrįstai išdėstytas skundo ar apeliacijos turinys. Skundas ar Apeliacija turi būti pasirašyta ir nurodyta rašto sudarymo data.
 29. Skundą ar Apeliaciją Kontrolės įstaigai pareiškėjas gali įteikti asmeniškai arba per kurjerius, siųsti registruotu paštu arba elektroniniu paštu.
 30. APELIACIJŲ GAVIMAS IR REGISTRAVIMAS.
 31. Kontrolės įstaigos vadovas, gautą skundą ar apeliaciją registruoja formoje 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras" ir susipažįstą su jos turiniu.
 32. Ant gauto skundo ar apeliacijos Kontrolės įstaigos vadovas užrašo "GAUTA", nurodo skundo ar apeliacijos gavimo datą bei numerį, nurodo savo vardą ir pavardę bei pasirašo.
 33. Jeigu skundas ar apeliacija yra gaunami elektroniniu paštu, jis atspausdinamas ir identifikuojamas aukščiau aprašyta tvarka.
 34. Visi identifikuoti skundai ir apeliacijos saugomi Kontrolės įstaigos byloje "Skundai ir apeliacijos".
 35. Visi gauti skundai ir apeliacijos, nepriklausomai nuo jų turinio yra registruojami, saugomi ir nagrinėjami. Anonimiškai gauti skundai neregistruojami ir nenagrinėjami
 36. Kiekvienas Kontrolės įstaigos darbuotojas, gavės skundą ar apeliaciją iš pareiškėjo privalo informuoti Kontrolės įstaigos vadovų.
 37. SKUNDŲ IR APELIACIJŲ NGRINĖJIMAS.
 38. Skunde ar Apeliacijoje nurodytos aplinkybėms išsiaiškinti ir sprendimui dėl tolimesnių veiksmų priimti, Kontrolės įstaigos vadovas įsakymu paskiria atsakingą už skundo ar apeliacijos tyrimą darbuotoją. Pareiškėjui apie sprendimą praneša ir kontrolės duomenis ir (arba) su kontrole susijusią informaciją peržiūri asmuo nesusijęs su pradine kontrole, kad būtų užtikrintas objektyvumas ir skaidrumas.
 39. Jeigu nustatoma, kad skundas nėra susijęs su Kontrolės įstaigos veikla, skundas toliau nėra nagrinėjamas, o pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas.
 40. Jeigu Kontrolės įstaigos vadovas nusprendžia, kad skundas yra susijęs su Kontrolės įstaigos veikla, skundo nagrinėjimo ir pareiškėjo informavimo tvarka apie skundo nagrinėjimo rezultatus yra tokia pati kaip ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka.
 41. Atliekant skundo ar apeliacijos analizę, atsakingas už nagrinėjimą darbuotojas, privalo surinkti visus dokumentais pagrįstus objektyviuosius įrodymus ir juos saugoti nustatytoje byloje "Skundai ir apeliacijos". Kai yra manoma, kontrolės įstaiga, gavusi skundą arba apeliaciją, pareiškėjui pateikia pažangos ataskaitas ir nagrinėjimo rezultatus.
 42. Atsakingas už tyrimą darbuotojas, išnagrinėjus skundą ar apeliaciją, priimtą sprendimą įrašo į formą 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras". Dokumente turi būti nurodyta - skundą ar apeliaciją pateikusio pareiškėjo duomenys, kontaktinė informacija, data, skundo ar apeliacijos registracijos numeris, skundą ar apeliaciją nagrinėjusio atsakingo darbuotojo sprendimas ir tolimesni veiksmai, siekiant įgyvendinti koregavimo ir korekcinius veiksmus (tais atvejais, jeigu priimamas sprendimas, kad skundas ar apeliacija yra pateikta pagrįstai).
 43. Skundą ar Apeliaciją nagrinėjusio darbuotojo sprendimą, įrašytą į formą 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras", darbuotojas pateikia Kontrolės įstaigos vadovui.
 44. Kontrolės įstaigos vadovas susipažįsta su sprendimu, įvertina siūlomus atlikti korekcinius veiksmus (tais atvejais, jeigu jie yra numatyti), registruoja dokumentą bei atlieka kitus reikiamus įrašus formoje 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras", pasirašo dokumentą ir išsiunčia jį apeliaciją pateikusiam pareiškėjui.
 45. Skundą ar apeliaciją nagrinėjantis Kontrolės įstaigos darbuotojas, parengia atsakymą pareiškėjui raštu į pateiktą skundą ar apeliaciją. Atsakymas raštu rengiamas dviem egzemplioriais - kiekvienai suinteresuotai šaliai po vieną. Kontrolės įstaigos egzempliorius saugomas kartu su kitais su skundu susijusiais dokumentais.
 46. Jeigu Pareiškėjas persigalvojo ir atšaukė savo skundą ar apėliaciją, o taip pat jeigu Pareiškėjas nepateikė jokios reikšmingos nagrinėjimui informacijos, įrašų formoje 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras" daromas įrašas "skundas atšauktas Pareiškėjo prašymu ir nenagrinėjamas".

 47. Konfidencialumo reikalavimai nagrinėjant skundus. Pareiškėjo duomenys yra laikomi konfidencialiais duomenimis ir gali būti atskleisti su skundo turiniu susijusiems asmenims tik gavus raštišką pareiškėjo sutikimą dėl jo duomenų atskleidimo skundžiamam asmeniui, jeigu tai yra būtina siekiant išaiškinti skundo pagrįstumą ir priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.
 48. Apeliacijos ir skundų nagrinėjimo veiksmų dokumentavimas. Siekiant informacijos ir atliktų veiksmų, nagrinėjant skundus ir apeliacijas, atsekamumo, visus atliktus veiksmus Kontrolės įstaigos vadovas įrašo į formą 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras". Forma pildomas elektroninėje versijoje. Atspausdinta forma gali būti pateikta suinteresuotoms šalims pareikalavus.
 49. Proceso įgyvendinimo metu reikalingos įrašų formos:
 50. 13F-V3-2017-KV:17020 "Skundų ir apeliacijų registras".