Vaikų žaidimo aikštelių patikra ir kontrolė

Vaikų žaidimų aikštelių patikra, atitikties ir rizikos vertinimas atliekami pagal įrangai ir dangai taikomų standartų LST EN 1176 ir Higienos normos HN 131:2023 reikalavimus

Norėdami užsakyti kontrolę prašome užpildyti prašymo formą arba susisiekti su mumis tiesiogiai tel. 8 685 78999


Pirminė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė

Pirminė kontrolė taikoma vaikų žaidimų aikštelėms, įrengtoms vėliau kaip 2017 liepos 1 dieną, vadovaujantys Higienos normos HN 131:2023 reikalavimais.

Pirminė kontrolė atliekama po įrangos sumontavimo. Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis galiojantiems Lietuvos standartų LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.

Pirminės kontrolės metu naujai sumontuotai įrangai ir dangai taikomi galiojančių standartų LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimai.

Pirminės kontrolės metu tikrinama:

- ar yra tinkami įrangos ir dangos atitikties sertifikatas arba gamintojo deklaracija, liudijanti įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų ir teisės aktų reikalavimams;

- ar yra tinkamos surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijos valstybine kalba;

- ar įranga ir smūgį silpninanti danga sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir jos būklė atitinka jai taikomų Lietuvos standartų ir teisės aktų reikalavimų.

Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė

Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė - akredituotos įstaigos vieną kartą per metus atliekamas vaikų žaidimų aikštelių patikrinimas bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti.

Pagrindinė metinė vaikų žaidimų aikštelių kontrolė turi būti atliekama kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių. Pagrindinės metinės kontrolės metu vertinama žaidimų aikštelės įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją.

Žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė turi būti atlikta įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.

Pagrindinės metinės kontrolės metu, įrangai ir dangai, sumontuotai iki 2018 spalio 1 dienos, yra taikomi galiojančių standartų LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimai. 

Pagrindinės metinės kontrolės metu tikrinama ar įrangos ir smūgį silpninančios dangos būklė atitinka taikomų Lietuvos standartų ir teisės aktų reikalavimus

Neeilinė vaikų žaidimų aikštelės kontrolė

Vaikų žaidimų aikštelės atitikties ir rizikos vertinimas naudojimo metu, po atliktų pakeitimų, remontų ir kitais neeiliniais atvejais

- Vaikų žaidimų aikštelės vertinimas po nelaimingo atsitikimo (post-accident inspection)

- Vaikų žaidimų aikštelės vertinimas iki arba po renovacijos (pre/post renovation inspection)m.