Nacionalinis akreditacijos biuras patvirtino Inspectum akreditaciją 

15/01/2021

Skubame pranešti.  2020-12-15 Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB)  įvertino UAB "Inspectum", kaip A tipo kontrolės įstaigos, atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimams, kompetenciją atlikti akreditavimo srityje nurodytas veiklas ir veiklos organizavimo ir taikomų procedūrų tinkamumą.

2021-01-15 Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus sakymu Nr. AK-4 patvirtinta kontrolės įstaigos UAB "Inspectum" akreditacija atlikti vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę (prieš pradedant naudoti po sumontavimo, metinis ir neeilinis patikrinimas) vadovaujantis šiais kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais:  


  • Lietuvos higienos norma HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 
  • LST EN 1176-7:2020 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, priežiūros ir eksploatavimo nurodymai" 
  • Kontrolės procedūra SKP2V4-2018-KV:17020 Vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolė 
  • Pagrįsta standartais: LST EN 1176-1:2018, LST EN 1176-2:2017+AC:2020, LST EN 1176-3:2018, LST EN 1176-4:2017+AC:2019, LST EN 1176-5:2019, LST EN 1176-6:2017+AC:2019, LST EN 1176-11:2014

Nuorodą į akreditavimo srities patvirtinimą galima rasti čia