Jei vaikas žaisdamas susižalojo - kalti suaugusieji

Nuo pat pirmos savo gyvenimo dienos vaikai bando suprasti pasaulį. Žaisdami jie tyrinėja aplinką, supranta, kaip veikia tam tikros priemonės, suvokia pagrindinius fizikinius reiškinius (lengvumą, sunkumą, greitį, lėtumą, žemės trauką ir kt.). Svarbu, kad jų tyrinėjama aplinka būtų saugi. Kiemuose bei vaikų žaidimo aikštelėse yra didelė rizika susižaloti. Vaikai kieme gali nukristi nuo kopėčių, karstyklių, sūpynių, susižeisti į aštrius daiktus, susižaloti besistumdydami su draugais. Vaikai gali būti prispausti nesaugiai pritvirtintų įrenginių. Pasitaiko atvejų, kai vaikai nesugeba įvertinti pavojaus ir patenka po kieme važiuojančio automobilio ratais, apkandžiojami šunų ar apdraskomi kačių. 

Vaiko teisių konvencijoje skelbia apie vaiko teisę augti saugioje aplinkoje. Anot Pasaulio sveikatos organizacijos, vaikų sužalojimai yra viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų, reikalaujanti ypatingo dėmesio. Lietuvoje mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių mažėja jau keletą metų, tačiau vis dar išlieka aukštas. 2014 m. 1-17 m. amžiaus grupėje išorinės priežastys buvo pagrindinė mirties priežastis ir nulėmė pusę (52,6 proc.) visų šio amžiaus vaikų mirčių. 

Tarptautiniai ekspertai, vaiko saugos specialistai laikosi nuostatos, kad vaiko negalima kaltinti už tai, kad jis susižalojo - kalti yra suaugusieji, kurie jo neprižiūrėjo, nepasirūpino jo saugumu. Įrodyta, kad draudimai ir mokymai beveik nesulaiko vaikų nuo neatsargaus elgesio, ypač kai šalia nėra suaugusiųjų. Saugiai įrengta aplinka padeda vaikų sužalojimų namų aplinkoje skaičių sumažinti 25-30 proc. Tai pavyko padaryti Austrijoje, Švedijoje ir Skandinavijos šalyse. 

Sveikatos apsaugos ministerija, išanalizavusi Lietuvos savivaldybių informaciją apie vaikų žaidimų aikštelių situaciją savivaldybėse, užsienio šalių patirtį, 2015 m. patvirtino Lietuvos higienos normą HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos", kurioje nustatė pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma taikoma projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant žaidimų aikšteles ir žaidimų patalpas. Jos įsigaliojimas numatytas 2016 m. lapkričio 1 d. 

Kas yra vaikų žaidimų aikštelė ar vaikų žaidimų patalpos? 

Vaikų žaidimų aikštelė ar vaikų žaidimų patalpos - tai vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė ar patalpos, kurioje įrengta žaidimų įranga. 

Žaidimo aikštelių įrengimo reikalavimai

Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Jei aikštelės ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, tokia aikštelė turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Žaidimų aikštelėje matomoje vietoje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje nurodytas bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; techninės priežiūros personalo telefono numeris; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data ir kita reikalinga informacija. Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) akredituotos įstaigos bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Įrengtos aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos, žolė šienaujama, žiemą takeliai turi būti neslidūs. Smėlį smėlio dėžėse reikia pakeisti ar atnaujinti kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, o pačios smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė. 

Žaidimų patalpų įrengimo reikalavimai 

Prie žaidimų patalpų turi būti įrengti sanitariniai mazgai su vaikų ūgiui pritaikytais įrenginiais. Laiptai, durys, langai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų vaikų saugumą, baldai turi atitikti vaikų ūgį. Žaidimų patalpose, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.). Taip pat patalpose turi būti pirmosios pagalbos rinkinys bei paskirtas asmuo, atsakingas už šio rinkinio priežiūrą ir papildymą. Jei žaidimų patalpose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, šias paslaugas gali teikti tik pilnamečiai darbuotojai, įgiję pirmosios pagalbos teikimo žinių. Jei teikiamos vaikų mokymo, ugdymo ir auklėjimo paslaugos, jas teikiantys darbuotojai gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą. Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai, jie turi būti švarūs, atitikti vaikų amžių. Įranga bei kitas inventorius turi būti švarūs, tvarkomi, valomi kiekvieną dieną drėgna pašluoste ir pagal poreikį. Akredituotos įstaigos kartą per metus turi atlikti vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų patikrinimą, siekdamos nustatyti bendrąjį jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygį. 

Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai. Taigi, siekdami išvengti vaikų traumų, tėvai ir visi suaugusieji turi stengtis visomis įmanomomis priemonėmis užkirsti kelią vaikų sužalojimams: kurti saugią vaikams aplinką, pašalinti riziką, naudoti saugią įrangą ir, be abejo, atsakingai prižiūrėti vaikus.

Nuoroda į strapsnį čia