DĖL HIGIENOS NORMOS HN75:2016

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"


Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau - Higienos norma), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo" .

Šiuo keitimu patikslintas Higienos normos pavadinimas ir joje vartojamos sąvokos, suderintos su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 ir 8 straipsnių nuostatomis, įtvirtinančiomis, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti ne tik ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir laisvasis mokytojas ar kitas švietimo tiekėjas.

Nors Higienos normoje didžioji dalis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų išlieka tie patys, tačiau atsiranda keletas naujų sveikatos saugos reikalavimų nuostatų, į kuriuos ir turėtų atkreipti dėmesį asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys, remontuojantys, naudojantys statinius ir (ar) patalpas, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, bei švietimo teikėjai, vykdantys ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, ir jų steigėjai.

Nauji reikalavimai grupių formavimui

Nauji sveikatos saugos reikalavimai nustatomi ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių formavimui. Pakeitimai ypač palankūs kaimiškoms vietovėms, kuriose nedidelis įvairaus ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Higienos normoje įtvirtinama galimybė ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes formuoti iš skirtingo amžiaus vaikų bei naujai nustatytas didžiausias leidžiamas vaikų skaičius skirtingo amžiaus vaikų grupėse. Pavyzdžiui, Higienos normos 5 punktas nustato, kad skirtingo amžiaus vaikų grupes, neviršijant Higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus, galima formuoti vienoje grupėje ugdant vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios.

Nauji reikalavimai nustatyti ir patalpų įrengimui:

- jei švietimo teikėjas ugdo iki 60 vaikų, grupėms gali būti įrengiama bendra priėmimo-nusirengimo patalpa, užtikrinant, kad ji būtų pasiekiama visų grupių vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo, poilsio patalpas/erdves;

- jei švietimo teikėjas ugdo iki 60 vaikų, 2 metų ir vyresnių vaikų grupėms gali būti įrengiama bendra tualeto-prausyklos patalpa - tokiu atveju tualeto-prausyklos patalpa turi būti įrengta tame pačiame aukšte kaip ir šių grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpos / erdvės ir nuo jų nutolusi ne daugiau kaip 50 m bei pasiekiama vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves.

Reikalavimai teritorijai ir jos įrengimui

Atkreiptinas dėmesys į Higienos normos 171 punktą, galiosiantį iki 2018 m. spalio 31 d., kuriame nustatytas reikalavimas, kad, tik statant naują statinį ir rekonstruojant esančią tvorą, jos aukštis numatomas ne mažesnis kaip 1,5 m. Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. įsigalios 17 punktas, reglamentuojantis, kad statinio, kuriame vykdoma ugdymo programa, sklypas / teritorija arba šio sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojančioje Higienos normoje yra nustatyti reikalavimai vaikų žaidimų aikštelėms ir nurodyta, kad vaikų žaidimų aikštelės danga, atsižvelgiant į jose įrengtą žaidimų įrangą, žaidimų įrangos įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", reikalavimus (šis teisės aktas taip pat įsigalios 2016 m. lapkričio 1 d.).

Atkreipiame dėmesį, kad naujai įsigaliosiančioje Higienos normoje nustatyta, kad, pertvarkant statinių, kuriuose jau vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, sklypus / teritorijas, neužstatyta dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, negalės būti paliekama mažesnė nei 6 kv. m ploto vienam vaikui. Tais atvejais, kai, sumažėjus vaikų skaičiui, pertvarkomi statiniai, kuriuose jau vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, įsigaliojus Lietuvos higienos normai HN 75:2016, atsiranda galimybė sumažinti sklypo/teritorijos dalį, skirtą vaikų žaidimų aikštelėms, bei racionaliai panaudoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos reikmėms nenaudojamą patalpų sklypo/teritorijos dalį.

Higienos normos 64 punktas nustato reikalavimą, kad smėlis vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinių, pakeitus ar atnaujinus smėlį smėlio dėžėse turi būti atliekamas smėlio parazitologinis tyrimas, jei smėlio tyrimo rezultatų nepateikė smėlio tiekėjas. Taip pat nurodyta, kad, kai nenaudojamos, smėlio dėžės turi būti uždengiamos, taip apsaugant smėlį nuo užteršimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad papildytas nuodingųjų augalų, draudžiamų sodinti ir auginti sklype / teritorijoje bei patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, sąrašas. Sąraše išdėstyti ypač pavojingi augalai, kurių nedidelio suvalgyto kiekio pakaktų sunkiam apsinuodijimui sukelti. Taip pat įtvirtinama nuostata, kad sąraše nenurodyti augalai, galintys kelti pavojų vaikų sveikatai (apsinuodijimo, susižalojimo ir pan.), gali būti auginami tik vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Reikalavimai patalpoms

Higienos normos 24 punktas nustato, kad, užtikrinant vaikų saugą, laiptuose ir laiptų aikštelėse draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus. Vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m. Išoriniai laiptai ar jų dalys ir aikštelės turi turėti aptvarus, jeigu jų aukštis nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau.

Higienos normos 37 punkte nustatyta, kad ugdymo patalpose varstomi langai, kurių palangės yra žemesnės nei 1,2 m nuo grindų paviršiaus, ir žemės paviršius išorėje yra daugiau kaip 1,5 m žemiau patalpos grindų lygio, turi turėti langų atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos priemones (pvz., aptvarus); langų atidarymo ribotuvai turi būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.

Atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, atsisakyta nuostatos, kad patalpų dirbtiniam apšvietimui gali būti naudojamos tik liuminescencinės ar kaitrinės lempos. Tačiau nustatyta, kad patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamos lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis ne mažesnis kaip 80, o šviesos susietoji spalvinė temperatūra ne didesnė kaip 4500 K, savaitinių grupių miegamuosiuose - 3000 K. Taip pat nustatytos patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės.

nuoroda į straipsnį čia